Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

fiszka projektowa i klauzula informacyjna – termin złożenia 3 września 2021 r.

Ikona statystyk

 FISZKA PROJEKTOWA

 

Szanowni Państwo,

 

                W związku z przystąpieniem przez Gminę Skalbmierz do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022 –2030”, pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy.

                Po zaakceptowaniu złożonej propozycji i przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu zwiększenia możliwości pozyskania przez ich autorów dofinansowania na realizację projektów w perspektywie finansowej 2021–2027.

                Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 03.09.2021 r. w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu  wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju” lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28–530 Skalbmierz z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.

 

IDENTYFIKACJA ZGŁASZAJĄCEGO

I.1. Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko

 

Telefon kontaktowy

 

E-mail

 

Reprezentowana organizacja*

 

Typ inicjatora

☐ mieszkaniec / mieszkańcy (grupa nieformalna)

☐ wspólnota mieszkaniowa

☐ spółdzielnia mieszkaniowa

☐ organizacja pozarządowa lub inne, zrównane z nimi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

☐ instytucja publiczna

☐ przedsiębiorca / podmiot gospodarczy

☐ inny (jaki?)…………………………………………….

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU

II.1. Lokalizacja projektu

Miejscowość /miejscowości

 

Ulica/e

 

II.2. Informacje dotyczące planowanego projektu

1. W jakim obszarze realizowany będzie planowany projekt?

☐ infrastruktura techniczna
☐ turystyka
☐ kultura
☐ rekreacja
☐ edukacja i oświata
☐ przedsiębiorczość
☐ zagospodarowanie przestrzeni
☐ ochrona środowiska
☐ ochrona zdrowia
☐ ochrona dziedzictwa kulturowego
☐ pomoc społeczna
☐ aktywność społeczna
☐ inny (jaki?)

 

 

 

2. Krótki opis projektu (wskazanie działań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu)

 

2.1. Proponowany tytuł projektu

 

2.2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

 

Planowany termin realizacji (mm/rr)

od ……………………….do ………………………...

Czy projekt będzie realizowany
we współpracy z partnerem/ami?
(jeśli tak, proszę ich wskazać)

¨  TAK¨  NIE

publiczni

 

prywatni

 

pozarządowi

 

inni

 

Szacunkowa wartość całego projektu w złotych (netto) ............................................................

Planowane źródło finansowania (prywatne, EFRR, EFS +, krajowe, inne – jakie?)

 

III.1. Uwagi/dodatkowe informacje

 

* - Proszę wypełnić jeżeli dotyczy

 

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza

 

W razie pytań prosimy o kontakt: e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie dla potrzeb niezbędnych do opracowania strategii rozwoju oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w ww. zakresie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; t.j.: Dz. U. z 2016 , poz. 922).

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie projektu w dokumencie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022 –2030”

                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                              ………………………………………………………………
czytelny podpis i data

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz z siedzibą mieszcząca się przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28–530 Skalbmierz tel.: 41 352 90 85.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030 oraz umożliwienia Pani/Panu wpisania do tego dokumentu swojej propozycji planowanego do realizacji projektu, który przyczyni się do rozwoju obszaru.
  4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  5. Administrator przekazuje Pani/Pana dane innemu odbiorcy, na podstawie stosownej umowy podpisanej z Miastem i Gminą Skalbmierz – podmiot zewnętrzny współpracujący przy opracowaniu dokumentu: InicjatywaLokalna.pl sp. z o .o., ul. Targowa 18/610, 25–520 Kielce, NIP 9592001439, REGON: 369318638.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z zawartych umów (np. okres wynikający z obowiązku archiwizacji).  
  8. Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewa Pozłótka
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2021-08-19
Data publikacji:
2021-08-19
Data ostatniej zmiany:
2021-08-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)