Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.123.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 15 listopada 2019 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam zasady (politykę) rachunkowości Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz stanowiące załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz nr Or.0050.234.2018 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta I Gminy Skalbmierz.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 listopada 2019 r.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-08-04
Data publikacji:
2021-08-04
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)