Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz - Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona statystyk

Polska-Skalbmierz: Usługi związane z odpadami

2021/S 134-356675

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)  Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Skalbmierz

Krajowy numer identyfikacyjny: 6050020060

Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 1

Miejscowość: Skalbmierz

Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie

Kod pocztowy: 28-530

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Szota E-mail: piotr.szota@skalbmierz.eu Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.skalbmierz.eobip.pl

I.3)   Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.skalbmierz.eobip.pl/bip_skalbmierz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=2674&layout=1&page=0

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Skalbmierz Numer referencyjny: IZP.271.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Skalbmierz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) stanowi załącznik do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)  Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

90533000 Usługi gospodarki odpadami

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto i gmina Skalbmierz

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Skalbmierz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) stanowi załącznik do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Pojazdy z normą spalin min. Euro 5 / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru bezpośrednio z posesji, w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / Waga: 20 Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1)    Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań co do złożenia dokumentów wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie (JEDZ) na podstawie którego zamawiający uzna że wykonawca posiada zezwolenie na odbiór i zagospodarowanie odpadów oznaczonych kodami wskazanymi w rozdziale III ust. 1

SWZ.

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skalbmierz, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),

— wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot niniejszego zamówienia oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga:

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów gdzie nie określono kodów odpadów w pkt. wskazanym wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty uprawniający do wykonania usługi w terminie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia lub w tym terminie zgłosi podwykonawcę który będzie posiadał stosowne uprawnienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 1 000 000 PLN.

III.1.3)    Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) Wykonanych usług wykazanych w JEDZ.

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

— jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (zbieranych w sposób selektywny i zmieszany) na rzecz właścicieli nieruchomości, a każda z tych usług realizowana była minimum 12 miesięcy w granicach administracyjnych jednego miasta (dzielnicy, posesji należących do spółdzielni mieszkaniowej) lub jednej gminy, obejmujące swym zakresem co najmniej 1 500 gospodarstw domowych lub nie mniej niż 6 000 mieszkańców, wartość brutto zrealizowanej usługi wnosiła minimum 1 000 000 PLN.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

2) dysponuje narzędziami wykazanymi w JEDZ, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia publicznego lub przedstawi pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nw. potencjału technicznego do wykonania zamówienia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia tj.:

— co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, – co najmniej dwa pojazdy do selektywnie zebranych odpadów komunalnych, – co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— posiada bazę magazynowo-transportową: usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Skalbmierz, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. III.2)      Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)  Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/08/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 16/08/2021 Czas lokalny: 11:00 Miejsce:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz, ul. T.Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)  Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego … VI.3)    Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa |zba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.:  +48 224587801

Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

25.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

25.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

25.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

25.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

25.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

25.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

25.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 25.5 i 25.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

25.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
  1. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
  2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
  3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
  4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
  5. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
  6. W sprawach nie uregulowanych w pkt. 25 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa |zba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.:  +48 224587801

Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/07/2021

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-07-14
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)