Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Informacja dla wykonawców nr 3

Ikona statystyk

Numer referencyjny: IZP.271.2.2021

Skalbmierz, dnia 28.05.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

 

 

  •  

 W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na zadanie pn. „Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Skalbmierzu” zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie „Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego”:

„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu zgodnej z przedmiotem zamówienia.”

oraz „Doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”:

„Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:

- Kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania budowami

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu zgodnej z przedmiotem zamówienia.

- 1 inwestycja – 0 pkt

- 2-3 inwestycje – 10 pkt

- 4 inwestycje i powyżej – 20 pkt”

Wnosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie co Zamawiający rozumie przez zapis „inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu zgodnej z przedmiotem zamówieni”.

Jakim doświadczeniem ma wykazać się Kierownik Budowy wskazany przez Wykonawcę, aby powyższy zapis został uznany za spełniony przez Zamawiającego?

Czy Zamawiający wymaga, aby Kierownik Budowy wskazany przez Wykonawcę wykazał się doświadczeniem nad realizacją robót w zakresie analogicznym jak w opisanym przedmiocie zamówienia pkt. A) oraz pkt. B), czy też Zamawiający uzna za spełniony wymóg określający zdolność techniczną lub zawodową, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie Kierownika Budowy w kierowaniu robotami, w zakres których wchodziło utwardzenie powierzchni gruntu przy budynku użyteczności publicznej wraz z wymianą/budową/renowacją ogrodzenia?

Odpowiedź:                                                                                                                                                                                   

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –budowlanej posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji związanej z utwardzeniem terenu kostką brukową.

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ w Rozdziale V pkt ust. 4 pkt.2,  który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:

Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno –budowlanej posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej 1 inwestycji związanej z utwardzeniem terenu kostką brukową.

 

Modyfikacji ulegają również załączniki nr 1 a oraz 7 do SWZ.

 

Termin składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz                             /-/ mgr Marek Juszczyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Piotr Szota
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-05-28
Data ostatniej zmiany:
2021-05-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-26 14:09:54, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)