Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.284.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.284.2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

z dnia 21 kwietnia 2021r.

 

w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

Na podstawie artykułu 17 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 30/2021 z dnia 10 marca 2021r.  w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Celem organizacji systemu Stałych Dyżurów jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań wynikających
  z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przedsięwzięć
  i procedur systemu zarządzania kryzysowego, a także zapewnienie warunków do ciągłego kierowania wykonywaniem zadań obronnych i ich koordynowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.
 2. System, o którym mowa w ust. 1 tworzą kierownicy jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę na terenie gminy Skalbmierz dla potrzeb
 1. Burmistrza – w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
 2. Kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza wytypowanych do wykonywania zadań obronnych – w siedzibach jednostek organizacyjnych;
 1. Stały Dyżur w szkołach organizuje się na czas pobytu w nich dzieci i nauczycieli bez konieczności opracowywania pełnej dokumentacji stałego dyżuru.
 2. Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują w szczególności:
 1. Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa;
 2. Przekazywanie decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywaniem właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa.

 

 

 

§ 2.

 1. „Stałe Dyżury” których mowa w §1, organizuje się przy wykorzystaniu personelu jednostek organizacyjnych.
 2. Do pełnienia dyżurów nie mogą być wyznaczone osoby posiadające przydziały mobilizacyjne lub organizacyjno – mobilizacyjne.

 

§ 3.

 1. W stałej gotowości obronnej państwa, stałe dyżury mogą być uruchomione w pełnym lub ograniczonym zakresie:
 1. na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej – w celu zrealizowania zadań mobilizacyjnych na rzecz Sił Zbrojnych, przekazanej odpowiednio przez Wojewódzki Sztab Wojskowy lub właściwe Wojskowe Komendy uzupełnień;
 2. na podstawie decyzji organów i jednostek organizacyjnych o których mowa
  w § 1 ust. 2 lub decyzji ich organów nadrzędnych – w celu zrealizowania zadań na rzecz tych organów i jednostek organizacyjnych oraz w celach szkoleniowych.

 

§ 4.

 1. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa, uruchomienie stałych dyżurów następuje  na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
 2. Uruchomienie stałych dyżurów o których mowa w ust.1 może także nastąpić na podstawie decyzji:
 1. Ministra Obrony Narodowej w celach o których mowa w § 3 pkt 1;
 2. Organów dla których dyżury te maja być pełnione lub organów dla nich nadrzędnych.

 

§ 5.

 1. Decyzja w sprawie Stałych Dyżurów może być przekazana:
 1. bezpośrednio – ustnie przez organy upoważnione do uruchamiania stałych dyżurów;
 2. pośrednio – przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem
  i pieczęcią urzędową organu upoważnionego do uruchamiania stałych dyżurów;
 3. pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu;
 4. za pomocą technicznych środków łączności.                                                                                                                                                                                       

§ 6.

 1. Do zadań osób pełniących „Stały dyżur” należy w szczególności:
 1. przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie adresatowi zadań, sygnałów, decyzji i informacji adresowanych do organów i podmiotów gospodarczych na rzecz których działają;
 2. ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji
  i informacji organów, na rzecz których działają, do organów i jednostek im podległych;
 3. ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji
  i informacji organów na rzecz których działają do organów nadrzędnych;
 4. przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów
  i jednostek organizacyjnych;
 5. Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zadań zawartych w planie operacyjnego funkcjonowania oraz haseł za pomocą tabeli sygnałowej „ZEFIR”, prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie ich treści adresatom.

 

 1. Obowiązki osób pełniących „Stały dyżur” w terenowych organach administracji rządowej           i samorządowej oraz podmiotach gospodarczych w zakresie zadań realizowanych
  na rzecz Sił Zbrojnych, określają odrębne przepisy, wydane przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Infrastruktury.
 2. Sygnały i polecenia w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sił Zbrojnych, otrzymane
  z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub właściwych Wojskowych Komend Uzupełnień albo za pośrednictwem jednostek Policji, osoby pełniące stałe dyżury
  są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania ich adresatom lub osobom przez nich upoważnionym.

 

§ 7.

 1. Stałe dyżury są pełnione przez zespoły dyżurne według ustalonego planu. W skład jednej zmiany wchodzą:
 1. Starszy dyżurny – 1 osoba;
 2. Dyżurni – 1 do 5 osób;
 3. Dyżurny kierowca – 1 osoba z samochodem.
 1. Czas pełnienia dyżuru przez jeden zespół wynosi 12 godzin. Stały dyżur jest pełniony
  w systemie dwuzmianowym w godzinach:
 1. I zmiana – od godz. 8:00 do godz. 20:00
 2. II zmiana – od godz. 20:00 do godz.8:00 dnia następnego
 1. „Stały Dyżur” w godzinach pracy może być pełniony przez jedną osobę.

 

§ 8.

 1. „Stały dyżur” należy wyposażyć w niezbędne dokumenty, a w szczególności:
 1. zarządzanie Burmistrza, kierownika jednostki organizacyjnej w sprawie
  pełnienia „Stałego dyżuru”;
 2. instrukcję działania „Stałego dyżuru”;
 3. plan alarmowania (powiadamiania) pracowników w miejscu pracy;
 4. wykaz jednostek organizujących „Stały dyżur” w organach nadrzędnych, podległych i współdziałających;
 5. plan pełnienia stałego dyżuru;
 6. dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;
 7. książkę meldunków starszego dyżurnego;
 8. tabelę głoskowania;
 9. tabelę stopni alarmowych i stopni CRP;
 10. wykaz sygnałów powszechnego alarmowania i powiadamiania;
 11. wyciąg z instrukcji przeciwpożarowej;
 12. brudnopis;
 13. dokumenty pomocnicze, takie jak:
 1. wykaz dokumentów „Stałego dyżuru” ;
 2. spis abonentów central telefonicznych;
 3. kartę aktualizacji dokumentów „Stałego dyżuru”;
 4. kartę pobrania i zadania dokumentacji „Stałego dyżuru”.
 1. Dotychczasowa dokumentacja „Stałych dyżurów”, po jej dostosowaniu i aktualizacji staje się dokumentacją określoną w ust. 1.
 2. Miejscem pełnienia „Stałego dyżuru” powinno być pomieszczenie znajdujące się
  w pobliżu miejsca pracy kierownika jednostki na rzecz której działa „Stały dyżur”. Pomieszczenie powinno być wyposażone sprzęt informatyczny, środki łączności, niezbędny sprzęt kwaterunkowy i biurowy oraz oświetlenie zastępcze. „Stały dyżur” wyposaża się w przybory do pisania oraz odpowiednio wyposaża w plakietki (opaski) koloru biało czerwonego z napisem „STAŁY DYŻUR”. Osobom pełniącym „STAŁY DYŻUR”. Osobom pełniącym „Stały dyżur” należy zapewnić warunki do spożycia posiłku oraz odpoczynku.
 3. Stałemu dyżurowi może być przydzielony środek transportu wraz z kierowcą, będący aktualnie na wyposażenie organu organizującego.

 

§ 9.

 1. Osoby wyznaczone do pełnienia „Stałego dyżuru” podlegają szkoleniu zgodnie z planem szkolenia obronnego w powiecie kazimierskim na dany rok.
 2. W ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się zajęcia teoretyczne lub praktyczne z zakresu uruchamiania i pełnienia „Stałego dyżuru”, obsługiwania i pracy na środkach łączności oraz prowadzenia dokumentacji.

 

§ 10.

 1. Dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych określą:
 1. zasady organizacyjne pełnienia dyżurów w macierzystej jednostce oraz ustalą jednostki podległe, w których powinien funkcjonować „Stały dyżur”;
 2. osoby odpowiedzialne za organizację i funkcjonowanie „Stałego dyżuru” ;
 3. system szkolenia osób wyznaczonych do pełnienia „Stałego dyżuru”.

 

§ 11.

 1. Zobowiązuje się Sekretarza Miasta i Gminy Skalbmierz do sprawowania nadzoru nad całokształtem spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem „Stałych dyżurów”
  w tym do:
 1. udzielania instruktażu i pomocy merytorycznej w przygotowaniu „Stałego dyżuru”.
 2. prowadzenia kontroli spraw dotyczących „Stałych dyżurów” oraz  ćwiczebnego sprawdzenia gotowości „Stałego dyżuru” do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

 

 

§ 12.

 1. System „Stałych dyżurów”, według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu należy zorganizować do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

§ 13.

Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.213.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Mieście i Gminie Skalbmierz na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Data ostatniej zmiany:
2021-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-21 15:01:14, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)