Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz - informacja dla Wykonawców nr 1

Ikona statystyk
Skalbmierz, dnia 20.04.2021 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

 

PYTANIE 1:

Czy dopuszcza się montaż pompy w przepompowni przydomowej na orurowaniu sztywnym z rur PP/PE bez zawiesia oraz średnicy 40 mm, którą stosuje większość producentów przepompowni przydomowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w przepompowniach przydomowych montaż pomp bez zawiesia na orurowaniu sztywnym z rur PP/PE. Średnicę orurowania należy dostosować do wymagań producenta pompy.

 Średnica orurowanie powinna być nie mniejsza niż 40mm

PYTANIE 2:

Czy zamawiający potwierdza, że silnik pompy ma być chłodzony poprzez wodę, którą wlewa się do korpusu silnika (uzwojenia silnika pracują w wodzie, pompa nie posiada dławicy mechanicznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że silniki pomp w pompowniach przydomowych powinny być chłodzone wodą wlewaną do korpusu silnika.

 uzwojenie silnika mokre - pracujące w wodzie, pompa bez dławicy mechanicznej.

Wskazaną w dokumentacji projektowej nazwę i typ pompy należy traktować jako przykładowe. Zgodnie z zapisami SWZ cz. III, pkt. 3. parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub
w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ

PYTANIE 3:

Czy na rurociągach tłocznych od pompowni przydomowych do kolektorów ciśnieniowych wymagana jest zasuwa odcinająca?

Odpowiedź:

Ze względów serwisowych na rurociągach tłocznych od pompowni przydomowych
do kolektorów ciśnieniowych należy przewidzieć montaż zasuw odcinających w ilości 24 szt. Zasuwy należy zamontować przed pompowniami:

Pd1 - Pd5 oraz Pd7 w Szarbii Zwierzynieckiej

Pd1 - Pd4 oraz Pd6 - Pd19 w Podgaju

PYTANIE 4:

Czy na kompletną pompownię przydomową wymagany jest certyfikat zgodny z normą 12050/1 wystawiony przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wyroby budowlane wbudowywane w obiektach inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje i Tempoczów Kolonia spełniały wymagania wynikające z polskich norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Powyższy zapis w sposób jednoznaczny dotyczy przedstawionych w pytaniu normy zharmonizowanej

PN-EN 12050-1 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów wydzielonych - zasady budowy i badanie -część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia,

Uwzględniając artykuł 8 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r z późniejszymi zmianami zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu

nie posiadającego oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.

Wykonawca robót zobowiązany jest zatem dla zastosowanych urządzeń i materiałów przedstawić Zamawiającemu wszelkie dokumenty wymagane w/w ustawą.

Ocena zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi tj. dotyczącymi cech wyrobu, jego projektowania lub wytwarzania określonymi w dyrektywach nowego podejścia

oraz zgodności z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Wspólnot Europejskich innych niż dyrektywy nowego podejścia (szczegółowymi) - winna być przeprowadzona zgodnie z ustaleniami w/w Ustawy.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie do studni betonowych DN1000mm, zastosowanie studni z PP DN1000mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany studni betonowych DN1000 na studnie PP DN1000

 

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający dopuści dla studni DN425 zastosowanie kinety oraz rury wznoszącej wykonanej z PP.

Odpowiedź:

Zamawiający dla studni DN425 dopuszcza zastosowanie kinety oraz rury trzonowej z PP pod warunkiem zachowania minimalnej sztywności obwodowej określonej w projekcie. Rura teleskopowa z rury PVC-u ze ścianką litą. Niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym.

 

PYTANIE 7:

W związku z różnorodnymi rozwiązaniami jakie dostępne są na rynku proszę o doprecyzowanie parametrów rur PVC SN8.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV-U D250/7,5; PCV-U D250/6,2; PCV-U D200/5,9; PCV-U D200/4,9; PCV-U D160/4,7  i PCV-U D160/4,0  ze ścianką litą, spełniające wymagania PN-EN 1401:1999, odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane). Producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Rury w średnicach dn 200 powinny posiadać nadruk wewnątrz umożliwiający identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej.

Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury, średnica oraz sztywność obwodowa.

Rury muszą posiadać wydłużony kielich, z fabrycznie montowaną uszczelką w kielichu. Uszczelka olejoodporna zgodna z normą PN-EN 681-2 WH.

Kształtki PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki wargowe olejoodporne zgodną z normą PN-EN 681-2 WH lub z uszczelką EPDM na stałe mocowaną w kielichu zgodną z normą PN-EN 681-1.

 

PYTANIE 8:

W zakresie każdej z części przedmiotu zamówienia są do wykonania pompownie przydomowe. Zarówno w przedmiarach i projekcie elektrycznym nie wymieniono robót elektrycznych dla tych pompowni.

Prosimy o przedstawienie przedmiaru i określenie zakresu robót elektrycznych dla pompowni przydomowych pod względem ilości tych robót i ich specyfikacji technicznej

Odpowiedź:

Wykonanie zasilania pompowni domowych nie jest przedmiotem zamówienia.

Wykonanie zasilania pompowni domowych będzie w gestii właściciela nieruchomości obsługiwanej przez daną pompownię.

W dokumentacji projektowej przyjęto pompownie domowe z pompami wyporowymi zasilanymi napięciem 400V (napięcie preferowane).

Zaleca się przed zamówieniem pompowni domowych zweryfikowanie możliwości zasilania napięciem 400V.

W przypadku braku możliwości zasilania pompowni napięciem 400V, dopuszcza się możliwość zastosowania pomp zasilanych napięciem 230V.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” oraz na podstawie umowy udostępnienia środków przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW w Kielcach.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-20
Data publikacji:
2021-04-20
Data ostatniej zmiany:
2021-04-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)