Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.238.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 3 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.238.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1, ust.3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) zarządzam, co następuje:

§1.1. W celu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, powołuję Zespół w następującym składzie:

Przewodniczący: Agata Pietrzyk — Sekretarz Miasta i Gminy Skalbmierz,
Z-ca PrzewodnicĘącego: Iwona Gołębiowska — Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy,
Sekretarz: Anna Swietlik — Referat Finansów i Podatków,
Członkowie:
Małgorzata Sagan — Referat Organizacyjny,
Piotr Szota — Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych,
Mirosław Skóra — Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Anna Baranowska-Paryż — Referat Spraw Obywatelskich.

2. W pracach zespołu mogą uczestniczyć inni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz radca prawny.

§2. 1. Do zadań Zespołu należy:

  1. analiza aspektów organizacyjno-prawnych oraz finansowych wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwanych dalej PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
  2. analiza systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu niezbędnych do obsługi obowiązków wynikających z zapisów ustawy o PPK, 3) oszacowanie kosztów związanych z wdrożeniem PPK w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
  3. przeprowadzenie zapytania ofertowego i analiza oferowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania PPK,
  4. rekomendacja Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz umowa o prowadzenie PPK

2. Wybierając instytucje finansowe do negocjacji, a następnie rekomendacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz, Zespół zobowiązany jest do dochowania należytej staranności kierując się w szczególności kryteriami określonymi w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych oraz najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§3. Zespół przedłoży Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz protokół końcowy z prac Zespołu wraz z rekomendacją instytucji oferującej zarządzanie PPK w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)