Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.247A.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sklabmierz z dnia 31 grudnia 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.247A.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz w 2020 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 222, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn, art. 15zo, art. 15qc ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz S 13 Uchwały Nr XX/85/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2020 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2021-02-18
Data publikacji:
2021-02-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)