Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.207.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 18 września 2020 r.

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.207.2020
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY SKALBMIERZ
z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli podczas jego nieobecności.

 

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ l.

  1. Z dniem 18 września 2020 r. wyznaczam Panią Anetę Blicharz, nauczyciela dyplomowanego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli Pani Elżbiety Krupy podczas jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
  2. Jednocześnie z dniem 18 września 2020 r. udzielam pełnomocnictwa Pani Anecie Blicharz zastępującej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli do:
  1. korzystania z praw i obowiązków kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy oraz innych przepisów szczególnych, a dotyczących funkcjonowania prowadzonej jednostki organizacyjnej,
  2. dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przez dysponowanie rozumie się także zawieranie umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki mieszczącej się w granicach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem przypadków, w których prawo zawierania umów zostało na podstawie odrębnych przepisów zlecone kierownikowi innej jednostki,
  3. administrowania (zarządzania) powierzonym mieniem gminy w granicach zwykłego zarządu,
  4. wykonywania innych uprawnień przewidzianych dla dyrektora szkoły w art. 68 ust. I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

§ 2.

Niniejsze pełnomocnictwo określone w 1 ust. 2 obowiązuje w okresie zastępstwa Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli do dnia 7 października 2020 r.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-11-06
Data publikacji:
2020-11-06
Data ostatniej zmiany:
2020-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)