Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.222.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 19 października 2020 r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or.0050.222.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
z dnia 19 października 2020 r.

 

w sprawie określenia zasad użyczenia radnym Rady Miejskiej w Skalbmierzu tabletów do użytku służbowego

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje :

 

§1.

Określa się zasady użyczenia radnym Rady Miejskiej w Skalbmierzu tabletów do użytku służbowego.

§2.

Służbowe tablety, zwane dalej tabletami stanowiące własność Gminy Skalbmierz, użyczane są radnym Rady Miejskiej w Skalbmierzu w celu zapewnienia dostępu do dokumentów związanych ze sprawowaniem mandatu radnego Rady Miejskiej w Skalbmierzu, pracami Rady Miejskiej i jej komisji.

§3.

Tablety użyczane są radnym na czas sprawowania mandatu radnego Rady Miejskiej w Skalbmierzu.

§4.

  1. Przekazanie radnemu tabletu następuje na podstawie umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz po podpisaniu protokołu przekazania tabletu z obowiązkiem zwrotu, będącego załącznikiem do umowy użyczenia.
  2. Obsługę merytoryczną związaną z przekazaniem i obsługą tabletu sprawuje Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

§5.

  1. Tablet przyznaje się radnemu z obowiązkiem zwrotu.
  2. Zwrot tabletu następuje z dniem wygaśnięcia mandatu radnego lub rozwiązania umowy użyczenia.
  3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego zwracanego tabletu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§6.

  1. Radny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich stwierdzonych usterek lub wad tabletu, jak również nieprawidłowości w jego pracy bądź działaniu.
  2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tabletu fakt ten wraz z opisem uszkodzenia odnotowuje się w protokole zdawczo-odbiorczym.
  3. Radny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą w tablecie z jego winy.
  4. Jeżeli tablet zostanie zgubiony, skradziony lub całkowicie zniszczony radny pokrywa całkowity koszt zakupu urządzenia o takich samych lub zbliżonych parametrach i wyposażeniu, jak użyczony tablet.

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)