Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze środkiem światła LED na terenie gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

                                               Skalbmierz, 27.10.2020 r.

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 2

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie Gminy Skalbmierz

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

 

Pytanie 1:

Projekt Budowlany Branża Elektryczna w wymaganiach dotyczących opraw parkowych wymaga aby oprawa parkowa miała bardzo niewielkie, praktycznie niespotykane rozmiary tj. maksymalna średnica 36cm, maksymalna wysokość oprawy 50cm oraz maksymalną wagę 4,5kg. Jednocześnie projekt wymaga aby oprawa miała skuteczność świetlną min. 129lm/W. W praktyce nie spotyka się aż tak małych opraw przy jednocześnie bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i taki zapis rażąco ogranicza konkurencję i narusza Prawo Zamówień Publicznych. Prosimy o podanie min. dwóch opraw parkowych różnych producentów spełniających tą specyfikację. Wnosimy o zmianę wymagań wymiarów zewnętrznych opraw parkowych na maksymalną średnicę 58cm, maksymalną wysokość 58 cm oraz maksymalną wagę 6,5kg jak również aby skuteczność świetlna oprawy nie była niższa aniżeli 115lm/W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów zewnętrznych opraw parkowych na max wysokość 58cm, max średnicę 58cam oraz max wagę 6,5 kg. Jednocześnie dopuszczamy aby skuteczność świetlna nie była niższa niż 115 lm/W

 

 

Pytanie 2:

Projekt Budowlany Branża Elektryczna w wymaganiach dotyczących Naświetlaczy wymaga aby naświetlacz miał bardzo niewielkie, praktycznie niespotykane rozmiary tj. 41cm x 41cm, maksymalna grubość oprawy 10cm oraz maksymalną wagę nie więcej niż 9kg. W praktyce nie spotyka się aż tak małych naświetlaczy do tego typu zastosowań i taki zapis rażąco ogranicza konkurencję i narusza Prawo Zamówień Publicznych. Prosimy o podanie min. dwóch naświetlaczy różnych producentów spełniających tą specyfikację. Wnosimy o zmianę wymagań wymiarów zewnętrznych naświetlaczy na maksymalny wymiar 57cm na 58cm oraz maksymalną wagę 14kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów zewnętrznych naświetlaczy na max wymiary 58x58cm oraz max wagę 14 kg.

 

 

Pytanie 3:

Zgodnie z art. 38 ustawy  Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wymagania SIWZ w tym zapisy dokumentacji projektowej, bardzo zawężają dopuszczalne rozwiązania a wręcz ograniczając czy preferując rozwiązania dostępne czy oferowane przez konkretnego wykonawcę lub oparte o rozwiązania jednego producenta. Dlatego też w przypadku braku zmiany postanowień SIWZ prosimy o, przedstawienie rzeczywistego uzasadnienia  w tym przekazania uzasadnienia dla potrzeb powodujących zasadność określonego  wymagania indywidulanie w zakresie każdego z pkt. W ramach wyjaśnień wnosimy o wykazanie,  że cel jaki ma być osiągnięty w wyniku przedmiotowego postępowania  bez spełnienia tych konkretnych wymagań SIWZ nie zostanie osiągnięty.  Jak wskazuje orzecznictwo, wymagania zamawiającego winny być związane z  istotą przedmiotu zamówienia i właściwościami niezbędnymi dla osiągnięcie wskazanego celu.  Tym samym zakładając osiągnięcie  założonego przez Zamawiającego celu jakim jest Modernizacja lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED - w tym wysokiej efektywności energetycznej, bezpieczeństwa  na poziomie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, estetyki i spójności wizualnej jak i jakościowej itd. przy zachowania obiektywnych standardów i wymagań gwarantujących niezachwianą konkurencję  i równe traktowanie wykonawców wnosimy o :

 1. Wnosimy o wprowadzenie zmian do opisu, niwelujących ograniczenie pośrednie konkurencyjności (dyskryminacja pośrednia) i zaniechanie posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt .
 2. Biorąc pod uwagę iż określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 p.z.p., która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia”. Dlatego też w przypadku braku zmiany postanowień SIWZ prosimy o, przedstawienie rzeczywistego uzasadnienia  w tym potrzeb powodujących zasadność określonego  wymagania indywidulanie w zakresie każdego z pkt. W ramach wyjaśnień wnosimy o wykazanie,  że cel jaki ma być osiągnięty w wyniku przedmiotowego postępowania  bez spełnienia tych konkretnych wymagań SIWZ nie zostanie osiągnięty.  Jak wskazuje orzecznictwo, wymagania zamawiającego winny być związane z  istotą przedmiotu zamówienia i właściwościami niezbędnymi dla osiągnięcie wskazanego celu. 
 3. Wnosimy o wyjaśnienia wraz z modyfikacjami w poniższym zakresie:

 

w p.6 Projektu, Zamawiający wskazuje:

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadać następujące

właściwości i parametry:

 

 1. Dla opraw ulicznych:
 1. „muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471”

 

 1. Postawione wymaganie jest nieobiektywne nie przedstawiające faktycznego stanu bezpieczeństwa fotobiologicznego. Zamawiający określając wymagania winien przyjmować aktualnie obowiązujące regulacje  i normy. Wnosimy o doprecyzowanie wymagań w zakresie odpowiednich norm dla obiektywnego zweryfikowania i potwierdzenia grupy ryzyka fotobiologicznego, poprzez  wskazanie aktualnie obowiązującej normy PN-EN 62471:2010 uzupełnionej o raport techniczny IEC TR 62778:2014. Dane dokumenty są aktualnie stosowane i na ich podstawie obecnie mierzy się i bada bezpieczeństwo fotobiologiczne w laboratoriach z akredytacją na terenie Unii Europejskiej. Powyższy wniosek o doprecyzowanie ma szczególne znaczenie, ponieważ przy 10% kryterium oceny oferty jakim jest określenie grupy ryzyka (0 lub 1), precyzyjnie określona norma (dookreślenie datą oraz uzupełniona raportem IEC TR 62778:2014) uniemożliwi nieuczciwym oferentom zadeklarowanie pozorne grupy ryzyka 0, która poparta będzie nieaktualnym raportem, zgodnym z nieaktualną normą PN-EN 62471: 2008 lub 2006. Poprzednie edycje normy sprzed roku 2010 dopuszczały inną metodę pomiarową bezpieczeństwa fotobiologicznego, która w swoich skutkach była nieprecyzyjna i niezgodna z obecnymi założeniami. Przyjęcie nieobowiązującej normy wskazuje na ukierunkowanie przedmiotowego postepowania pod konkretne rozwiązanie lub wykonawcę, nie mające nic wspólnego z rzetelną i obiektywną weryfikacją rozwiązań w świetle najbardziej aktualnych norm .  

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na „muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN-EN 62471:2010 uzupełnionej o raport techniczny IEC TR 62778:2014.”

 

 1. W związku z określeniem przez Zamawiającego, kryterium Oferowane oprawy oświetleniowe uliczne spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0), wnosimy, by Wykonawcy wskazujący/deklarujący, że oferowane oprawy oświetleniowe uliczne spełniają grupę ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0),  wraz z ofertą w dniu składania ofert, zobowiązani byli złożyć   raport  z badań bezpieczeństwa fotobiologicznego, badanie przeprowadzonego przez akredytowane przy PCA niezależne laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej potwierdzającego grupę ryzyka fotobiologicznego, do której przynależy oprawa, w oparciu o obowiązującą aktualną normę PN-EN 62471:2010 uzupełnioną raportem technicznym IEC TR 62778:2014.

W przypadku nie złożenia w/w dokumentów wraz z ofertą a tym samym nie potwierdzenie deklarowanego parametru winno skutkować brakiem przyznania punktów w ramach przedmiotowego kryterium.

Powyższe wymagania daje realność weryfikacji deklarowanego parametru w oparciu o normy i badania właściwie i rzetelne, nie przekłamane, potwierdzające faktyczny parametr a tym samym grupę ryzyka fotobiologicznego.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą raportu z badań bezpieczeństwa fotobiologicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany, w trakcie realizacji zadania, przedstawić raport z badań bezpieczeństwa fotobiologicznego, badanie przeprowadzonego przez akredytowane przy PCA niezależne laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej potwierdzającego grupę ryzyka fotobiologicznego, do której przynależy oprawa, w oparciu o obowiązującą aktualną normę PN-EN 62471:2010 uzupełnioną raportem technicznym IEC TR 62778:2014 potwierdzający spełnienie wymagań grupy RG0.

 

 

 1. Raport z testów korozji w sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 2500h zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2017-06 wystawiony przez akredytowane laboratorium.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Zamawiający wymaga opraw wykonanych z wtryskiwanego aluminium i pomalowanych proszkowo. Taka konstrukcja i wykonanie oprawy zapewnia wystarczające zabezpieczenie antykorozyjne dla opraw pracujących w normalnych warunkach jakie panują w Skalbmierzu, gdzie nie ma wpływu środowiska związanego z np. solą, siarką. Profesjonalni producenci opraw projektują, produkują i dostarczają oprawy, których korpusy mają za zadanie wytrzymać przynajmniej 30 lat bez oznak korozji. Dodatkowo zwracamy uwagę, że danym raportem z testów dla 2500h oraz z norma ISO 9227:2017-06 obecnie posługuje się producent LUG. Dany raport nie wskazuje prognozowanej trwałości korpusu. Żaden inny producent, który spełniłby pozostałe wymogi techniczne ujęte w Projekcie, nie posiada takiego dokumentu. Tym samym wskazujemy po pierwsze na nadmiarowość postawionego wymagania, które nie wynika z wymagań faktycznych dla przedmiotu zamówienia lub zastosowania przedmiotu w specyficznych warunkach determinujących przedmiotowe wymaganie. Po drugie na ograniczenie konkurencyjności i ukierunkowanie postępowania pod konkretne rozwiązania konkretnego producenta t.j. producenta opraw LUG.

 

Odpowiedź: Zamawiający zamienia zapis na: Raport z testów korozji w sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 250h zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2017-06 wystawiony przez akredytowane laboratorium.

 

 1. Raport z badania LM80-08 zastosowanych źródeł światła LED dla temperatury Ts (Tc)=85oC,105oC oraz 120oC (temperatura mierzona na płycie diody LED), wyliczona na okres prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21) potwierdzający trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L90B10 dla opraw oświetlenia ulicznego.

               Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego udokumentowania trwałości strumienia świetlnego polegającej na przedstawieniu sprawozdania z badania źródeł światła LED zgodnie z LM80-08 oraz TM21 dla temperatury Ts (Tc)= 85, 105 i 120 stopni. Zamawiający określił wymogi trwałościowe strumienia świetlnego wymagając przy tym potwierdzenia nierealnej dla wielu oferowanych na rynku lamp temperatury Ts(Tc) = 105 i 120st. C. Takie sformułowanie wymogów trwałościowych strumienia w sposób nieuzasadniony  ogranicza konkurencyjność i  dostęp do przetargu licznym producentom lamp stosującym np. diody niskoprądowe, gdzie wartość Tc jest dużo niższa. Ale przede wszystkim nadmienić trzeba, że zgodnie z metodą badania LM80 – 08, badania trwałości strumienia świetlnego muszą być przeprowadzone dla temperatur Ts(Tc) wynoszących odpowiednio 55 st. C oraz 85 st. C. Trzecia temperatura nie jest obowiązkowa do prawidłowego przeprowadzenia badań trwałościowych. Traktuje się ją jako dodatkową informację dot. trwałości diod i może ona przyjmować różne wartości. Dlatego wnosimy o dopuszczenie przedstawienia sprawozdania z badania źródeł światła LED zgodnie z LM80-08 oraz TM21 dla temperatury Ts(Tc) 55 oraz 85 st. C. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie uzasadnienia faktycznego jak i prawnego  w wyniku którego Zamawiający ogranicza konkurencyjność w celu wykazania celowości braku nadmiarowości tego wymagania.

Informujemy również, że wartości ujęte w wymaganym raporcie TM21 dla temperatury Ts (Tc)= 85, 105 i 120 są jednakowe z raportem diod producenta OSRAM, które to diody używane są w oprawach producenta LUG model URBINO. Dodać należy, że dla opraw parkowych lub naświetlaczy Zamawiający w ogóle nie wymaga potwierdzenia trwałości diod, tym bardziej prosimy o zmianę zapisu w celu nieograniczania konkurencyjności i umożliwiając tym samym dostęp do przetargu oferentom proponującym oprawy innego producenta niż LUG, o innych parametrach spełniających faktycznie uzasadnione potrzeby Zmawiającego.

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienia sprawozdania z badania źródeł światła LED zgodnie z LM80-08 oraz TM21 dla temperatury Ts(Tc) 55 oraz 85 st. C

 

 1. Potwierdzające bezpieczeństwo montażu - test w tunelu aerodynamicznym, test wibracyjny    W zakresie bezpieczeństwa montażu opraw, jako równoważne do testów w tunelu aerodynamicznym i testów wibracyjnych, prosimy o dopuszczenie opraw, które mają zgodnie z normą PN-EN 60598 potwierdzone raportem z testu ENEC i certyfikatem ENEC  odpowiedni moment dokręcenia śrub montażowych przy próbie mocowania do rury i przegubu. Podana w raporcie ENEC wartość momentu dokręcenia śrub gwarantuje stabilny i bezpieczny montaż. Zwracamy uwagę, że Skalbmierz znajduje się na mapie wiatrowej w strefie I, czyli w najniższej strefie o najsłabszych wiatrach na terenie Polski, zatem nie ma trudnych warunków pracy na terenie miasta. Informujemy, że żaden inny producent niż LUG, model opraw URBINO, który spełniłby pozostałe wymogi techniczne ujęte w Projekcie, nie posiada wymaganych testów (aerodynamiczny i wibracyjny). Postawione wymaganie jest nadmiarowe i ograniczające konkurencyjność poprzez uniemożliwienie zaoferowania rozwiązań w pełni certyfikowanych i przebadanych według obowiązujących przepisów.

 

Odpowiedź: Dopuszcza się oprawy, które mają zgodnie z normą PN-EN 60598 potwierdzone raportem z testu ENEC i certyfikatem ENEC odpowiedni moment dokręcenia śrub montażowych przy próbie mocowania do rury i przegubu.

 

 

 1. zakres temperatur pracy do -40 do + 50˚,

               Prosimy o zmianę zapisu na np. zakres temperatur pracy od -40 do +40 ˚C . W Polsce nie występują temperatury powietrza/otoczenia opraw sięgające aż + 50˚C, a w szczególności na pewno nie w godzinach wieczorowych, nocnych i porannych, kiedy oświetlenie pracuje. Dane statystyczne i historyczne opracowane przez GUS potwierdzają, że na przestrzeni lat od 1971 do 2017r. W stacji meteorologicznej w Kielcach (80 km od Skalbmierza), w odniesieniu do skrajnej, maksymalnej temperatury, zarejestrowano wartość 36,4 st. C.

Wymóg zakresu temperatury pracy aż do 50 oC jest zatem nadmiarowy i niczym nie uzasadniony. Zarówno warunki pracy jak i temperatury jakie występują w czasie pracy tj. w okresie wieczornym i porannym nieuzasadniają a wręcz potwierdzają nadmiarowość postawionego wymagania , co ogranicza konkurencyjność. Wydatkowanie środków publiczny musi być dokonywane z zachowaniem celowości i efektywności wydatkowanych środków również tych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zauważamy, że ponownie parametr techniczny, w tym przypadku temperatura otoczenia, jest jednakowy z parametrem opraw producenta LUG model oprawy URBINO.

 

Odpowiedź: Zamawiający zamienia zapis: zakres temperatur pracy -40 do +40oC

 

 1.  uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za pomocą wylewanej uszczelki

               Z jednej strony Zamawiający wymaga szczelności na poziomie IP66 potwierdzonej odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium, z drugiej strony doprecyzowuje, że uszczelki mają być wylewane. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie powodów tak określonego wymagania. W celu nieograniczania konkurencyjności biorąc pod uwagę przejrzystość postępowania wnosimy o dopuszczenie też innych rozwiązań tj. opraw o wymaganym parametrze IP 66 potwierdzonym odpowiednim testem oraz certyfikatem ENEC z uszczelką wykonaną w innej równoważnej technologii, spełniającej wszelkie wymogi normatywne. Określenie konkretnego rozwiązania w zakresie uszczelki jest nieuzasadnione i stanowi ograniczenie konkurencyjności.

 

Odpowiedź: Dopuszcza się oprawy o IP 66 potwierdzonym testem oraz certyfikatem ENEC z uszczelką wykonaną w innej równoważnej technologii, spełniającej wszelkie wymogi normatywne.

 

 1. w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na jeden kolor z palety RAL oraz posiadać jednakowy korpus ( w jednakowej formie i rozmiarze)

               Proszę o modyfikację powyższego zapisu na: „w celu ujednolicenia wizerunku gminy oferowane oprawy muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na jeden kolor z palety RAL, muszą mieć zbliżony do siebie kształt (pochodzić z jednej rodziny).” Ograniczanie się tylko do jednego rozmiaru opraw jest niecelowei nieefektywne. Dopuszczenie różnych rozmiarów opraw nie ma żadnego wpływu na wizerunek gminy, zwłaszcza gdy oprawy pochodzą z jednej rodziny. Oczywistą i powszechną praktyką wśród producentów opraw oświetleniowych ulicznych jest stopniowanie rozmiaru opraw, przeważnie dzieląc rodzinę opraw na dwa lub na trzy rozmiary. Taki rozwiązanie ma na celu ograniczenie ilości i masy aluminium w zależności od obciążenia mocą znamionową, w celu zapewnienia odpowiedniego oddawania ciepła, a w efekcie przekłada się to również na optymalizację kosztów dla Zamawiającego, pozwalającą na bardziej efektywne i celowe dysponowanie środkami publicznymi. Zamawiający winien kształtować tak zapisy SIWZ aby maksymalizować konkurencyjność dla przedmiotu zamówienia, który uwzględnia obiektywne potrzeby Zamawiającego.Ograniczenie do jednego rozmiaru nawet ze względów wizerunkowych nie jest uzasadnione.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na: „W celu ujednolicenia efektu wizualnego oświetlenia na terenie Gminy Skalbmierz, oferowane oprawy muszą pochodzić od jednego producenta, muszą być malowane na jeden kolor z palety RAL, muszą mieć zbliżony do siebie kształt (pochodzić z jednej rodziny).”

 

 

 1. Dla opraw Parkowych:

 

 1. W dokumentacji projektowej nie ma żadnego wymogu co do wizerunku oprawy parkowej, brak jest również wskazanego sposobu montażu. Proszę o podanie w/w informacji. Dane informacje są niezbędne do przygotowania optymalnej oferty.

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opraw parkowych montowanych bezpośrednio na słup o średnicy nie większej niż F60. Dla ułatwienia wykonawcom doboru opraw Zamawiający przedstawia ich przykładowy wizerunek, przy czym Zamawiający nie wskazuje przez to na konkretnego producenta.

 

Zdjęcie poglądowe przedstawiające oprawy parkowe montowane bezpośrednio na słup

 

 

 1.  Max średnica oprawy 36cm

Max wysokość oprawy 50cm

                Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wskazuje max wymiary opraw parkowych, skoro nawet nie podaje ich wizerunku i sposobu montażu    bez przyjęcia choćby przedziałów. Ograniczenie zakresu wymiarów jest szkodliwe niepotrzebnie wygórowany i z punktu widzenia celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych  jest szkodliwy, gdyż ogranicza sztucznie konkurencję  rynkową w zakresie mało istotnego parametru, eliminując grono oferentów proponujących oprawy różnych producentów, którzy posiadają szerszy zakres wymiarów opraw, nie mieszczący się w wymaganym w Projekcie. Zauważamy, że ponownie parametr techniczny, w tym przypadku wymiary, jest jednakowy z parametrem opraw producenta LUG model Avenida, Zwracamy uwagę, że jedyną oprawą spełniającą powyższe wymogi, jak i pozostałe wymogi techniczne, jest tylko i wyłącznie oprawa producenta LUG model AVENIDA. Jest to ograniczeniem konkurencyjności i ukierunkowaniem postępowania pod konkretne rozwiązania konkretnego producenta LUG. Dostępne na rynku oprawy parkowe innych producentów będące w innych wymiarach są powszechnie stosowane w wielu miastach w Polsce i ze względu na swoje wymiary, które wykraczają poza wskazane przez Zamawiającego, nie wykazują żadnych negatywnych objawów w trakcie eksploatacji. Prosimy o wykreślenie parametru wymiarów oprawy parkowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wymogi dotyczące opraw parkowych w odpowiedzi nr 1  cyt. „Dopuszczamy zmianę wymiarów zewnętrznych opraw parkowych na max wysokość 58cm, max średnicę 58cm oraz max wagę 6,5 kg.” Ponadto Zamawiający wskazuje że podanie maksymalnych wymiarów jest jednoznaczne z podaniem przedziałów - przykładowo max 58cm oznacza przedział od 0 do 58cm.

 

 

 1. Waga max 4.5kg

               Ograniczenie zakresu wagi oprawy stanowi nieuzasadnione ograniczeniekonkurencyjności i jest szkodliwe niepotrzebnie wygórowany i z punktu widzenia celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznychjest szkodliwy. Powyższe zawężenie parametru ogranicza konkurencyjnośća nawet ją eliminuje poprzez eliminację rozwiązań dedykowanych a oferowanych przezgrono oferentów proponujących oprawy różnych producentów, którzy posiadają szerszy zakres wagi/masy opraw, nie mieszczący się w wymaganym w Projekcie. Zauważamy, że ponownie parametr techniczny, w tym przypadku wymiary, jest jednakowy z parametrem opraw producenta LUG model Avenida, Zwracamy uwagę, że jedyną oprawą spełniającą powyższy wymóg, jak i pozostałe wymogi techniczne, jest tylko i wyłącznie oprawa producenta LUG model AVENIDA. Jest to ograniczeniem konkurencyjności i ukierunkowaniem postępowania pod konkretne rozwiązania konkretnego producenta LUG. Prosimy o wykreślenie parametru wagi oprawy parkowej. Dostępne na rynku oprawy parkowe innych producentów, o wyższej masie własnej są powszechnie stosowane w wielu miastach w Polsce i ze względu na swoją wagę/masę, która wykracza poza wskazaną przez Zamawiającego, nie wykazują żadnych negatywnych objawów w trakcie eksploatacji. Prosimy o wykreślenie parametru wagi max. oprawy parkowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wymogi dotyczące opraw parkowych w odpowiedzi nr 2 cyt. „Dopuszczamy zmianę wymiarów zewnętrznych opraw parkowych na max wysokość 58cm, max średnicę 58cm oraz max wagę 6,5 kg.” Ponadto Zamawiający wskazuje że podanie maksymalnych wymiarów jest jednoznaczne z podaniem przedziałów - przykładowo max 58cm oznacza przedział od 0 do 58cm.

 

 1. Wymaganie IK10

               Prosimy o wyjaśnienie potrzeb Zamawiającego, w wyniku których Zamawiający określił wymaganie dla opraw parkowych w zakresie odporności na uszkodzeniana poziomie IK10.

IK10 - odporność na uderzenia o energii 20 J, uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 40 cm IK09- odporność na uderzenia o energii 10 J, uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 20 cm.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że parametr określony przez Zamawiającego jest nadmiarowy, bowiem nie sposób wyobrazić sobie działania na wysokości min. 5m i wyżej, które wygenerują energię 10J, uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 20 cm a co dopiero uderzenie o energii 20J, uderzenie młotkiem o masie 5 kg z wysokości 40 cm.Sam Zamawiający dla opraw ulicznychwymaga IK09. Biorąc pod uwagę, że działania Zamawiającego nie mającharakteru celowego i nieuzasadnionego ograniczania konkurencyjności prosimy o przyjęcie ogólnie stosowanych odporności dla opraw w pełni wystarczających i zabezpieczających je prze uszkodzeniami na poziomie IK09. Zdecydowana większość opraw dostępnych na rynkuposiada odporność na uszkodzenia mechaniczne w stopniu IK08 – 09. Stosowanie opraw o stopniu IK10 jest zasadne w przypadku opraw oświetleniowych zamontowanych w zasięgu ręki np. w przejściach podziemnych, dworcach kolejowych, tam gdzie są narażone na przypadkowe i częste uszkodzenia lub celowe akty wandalizmu. W przypadku opraw parkowych montowanych zazwyczaj na wysokości od 5m wzwyż, poza zasięgiem rąk,zasadność wymogu IK10 jest co najmniej wątpliwa. Dodatkowo, oprawy o stopniu IK10 są z reguły droższe niż wystarczające i spełniające normę PN-EN 60598 oprawy o stopniu IK08 – IK09.

Zwracamy uwagę, że jedyną oprawą spełniającą powyższy wymóg, jak i pozostałe wymogi techniczne, jest tylko i wyłącznie oprawa producenta LUG model AVENIDA. Jest to ograniczeniem konkurencyjności i ukierunkowaniem postępowania pod konkretne rozwiązania konkretnego producenta LUG. Dostępne na rynku oprawy parkowe innych producentów, o niższym parametrze IK, np. IK 08 lub IK09, są powszechnie stosowane w wielu miastach w Polsce i ze względu na swój parametr IK, który jest poza wskazanym przez Zamawiającego, nie wykazują żadnych negatywnych objawów w trakcie eksploatacji. Prosimy o zmianę zapisu na wymagany IK09.

 

Odpowiedź: Zamawiający zamienia zapis dotyczący warunku odporności oprawy z IK10 na IK09

 

 1.  Efektywność zasilacza powinna być nie mniejsza niż 89%

               Proszę o wyjaśnienie powodów które warunkowały określenie efektywności zasilacza na poziomie nie mniej niż 89%. . Z jednej strony Zamawiający wymaga od opraw parkowych skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 129 lm/W, która jest parametrem już uwzględniającym straty na: zasilaczu (efektywność zasilacza), soczewkach, szybie/przesłonie. Z drugiej strony doprecyzowuje efektywność zasilacza nie mniejszą niż 89%. Powyższe wskazuje na nadmiarowość wymagania, bowiem o ile skuteczność świetlna faktycznie może być uzasadniona, to w przypadku jej osiągnięcia, bezprzedmiotowym jest efektywność zasilacza bowiem przy niższej efektywności zasilacza można osiągnąćskuteczność świetlną wyższą niż 129 lm/W. W związku z powyższym wymaganie jest nadmiarowe w zakresie efektywności zasilacza, ogranicza konkurencyjność nie przekładając się na wymierne korzyści dla Zmawiającego.Tym samym wnosimy o wykreślenie wyżej wskazanego parametru.

 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z warunku: „Efektywność zasilacza powinna być nie mniejsza niż 89%”

 

 1. Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr max. 0.09m2

               Proszę o podanie racjonalnego powodu lub ekspertyzy czy badań na podstawie których Zamawiający wyznaczył, że powierzchnia boczna oprawy parkowej musi mieć max 0,09m2. Biorąc pod uwagę stawiane wymagania w SIWZ trudno nie odnieść wrażenia ukierunkowania przedmiotowego postępowania pod rozwiązania jednego producenta tj.LUG model oprawy AVENIDA. Dany parametr wydaje się tego kolejnym potwierdzeniem, jako wprost przeniesiony zkarty katalogowej danej oprawy. Zwracamy uwagę, że jedyną oprawą spełniającą powyższy wymóg, jak i pozostałe wymogi techniczne, jest tylko i wyłącznie oprawa producenta LUG model AVENIDA. Jest to ograniczeniem konkurencyjności i ukierunkowaniem postępowania pod konkretne rozwiązania konkretnego producenta LUG.

Proszę o wykreślenie wymaganego parametru dop. Powierzchni bocznej.

 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu: powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczać 0,09 m².

 

 1. zakres temperatur pracy powinien być od  -40 do + 50˚

Prosimy o zmianę zapisu na np. -40 do +40 ˚C . W Polsce nie występują temperatury powietrza/otoczenia opraw sięgające aż + 50˚C, w godzinach wieczorowych, nocnych i porannych, kiedy oświetlenie pracuje. Dane statystyczne i historyczne opracowane przez GUS potwierdzają, że na przestrzeni lat od 1971 do 2017r. W stacji meteorologicznej w Kielcach (80 km od Skalbmierza), w odniesieniu do skrajnej, maksymalnej temperatury, zarejestrowano wartość 36,4 st. C.

Wymóg zakresu temperatury pracy aż do 50 oC jest zatem nadmiarowy i niczym nie uzasadniony. Zarówno warunki pracy jak i temperatury jakie występują w czasie pracy tj. w okresie wieczornym i porannym nieuzasadniają a wręcz potwierdzają nadmiarowość postawionego wymagania , co ogranicza konkurencyjność. Wydatkowanie środków publiczny musi być dokonywane z zachowaniem celowości i efektywności wydatkowanych środków również tych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zauważamy, że ponownie parametr techniczny, w tym przypadku temperatura otoczenia, jest jednakowy z parametrem opraw producenta LUG model oprawy AVENIDA.

 

Odpowiedź: Zamawiający zamienia zapis: zakres temperatur pracy -40 do +40oC.

 

 

 1. Dla naświetlaczy:

 

 1. Zakres temperatur pracy powinien być  od -40 ˚C do +50 ˚C

Prosimy o zmianę zapisu na np. -40 do +40 ˚C . W Polsce nie występują temperatury powietrza/otoczenia opraw sięgające aż + 50˚C, w godzinach wieczorowych, nocnych i porannych, kiedy oświetlenie pracuje. Dane statystyczne i historyczne opracowane przez GUS potwierdzają, że na przestrzeni lat od 1971 do 2017r. W stacji meteorologicznej w Kielcach (80 km od Skalbmierza), w odniesieniu do skrajnej, maksymalnej temperatury, zarejestrowano wartość 36,4 st. C.

Wymóg zakresu temperatury pracy aż do 50 oC jest zatem nadmiarowy i niczym nie uzasadniony. Zarówno warunki pracy jak i temperatury jakie występują w czasie pracy tj. w okresie wieczornym i porannym nieuzasadniają a wręcz potwierdzają nadmiarowość postawionego wymagania , co ogranicza konkurencyjność. Wydatkowanie środków publiczny musi być dokonywane z zachowaniem celowości i efektywności wydatkowanych środków również tych w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

 

Odpowiedź: Zamawiający zamienia zapis: zakres temperatur pracy -40 do +40oC.

 

 1. Efektywność zasilacza powinna być nie mniejsza niż 92%

Proszę o wyjaśnienie powodów które warunkowały określenie efektywności zasilacza na poziomie nie mniej niż 92%. . Z jednej strony Zamawiający wymaga od opraw parkowych skuteczności świetlnej nie mniejszej niż 143 lm/W, która jest parametrem już uwzględniającym straty na: zasilaczu (efektywność zasilacza), soczewkach, szybie/przesłonie. Z drugiej strony doprecyzowuje efektywność zasilacza nie mniejszą niż 92%. Powyższe wskazuje na nadmiarowość wymagania, bowiem o ile skuteczność świetlna faktycznie może być uzasadniona, to w przypadku jej osiągnięcia, bezprzedmiotowym jest efektywność zasilacza bowiem przy niższej efektywności zasilacza można osiągnąćskuteczność świetlną wyższą niż 143 lm/W. W związku z powyższym wymaganie jest nadmiarowe w zakresie efektywności zasilacza, ogranicza konkurencyjność nie przekładając się na wymierne korzyści dla Zmawiającego. Tym samym wnosimy o wykreślenie wyżej wskazanego parametru.

 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z warunku: „Efektywność zasilacza powinna być nie mniejsza niż 89%” oraz z „„Efektywność zasilacza powinna być nie mniejsza niż 92%”

 

15. - Max Wymiar oprawy 41x41cm

Max grubość oprawy 50cm

                Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wskazuje max wymiary opraw parkowych bez przyjęcia choćby przedziałów. Ograniczenie zakresu wymiarów jest szkodliwe i z punktu widzenia celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych, gdyż ogranicza sztucznie konkurencję  rynkową w zakresie mało istotnego parametru, eliminując grono oferentów proponujących oprawy różnych producentów, którzy posiadają szerszy zakres wymiarów opraw, nie mieszczący się w wymaganym w Projekcie.  Zwracamy uwagę, że jedyną oprawą spełniającą powyższe wymogi, jak i pozostałe wymogi techniczne, jest tylko i wyłącznie oprawa producenta LUG model PowerLUG. Jest to ograniczeniem konkurencyjności i ukierunkowaniem postępowania pod konkretne rozwiązania konkretnego producenta LUG. Dostępne na rynku oprawy parkowe innych producentów będące w innych wymiarach są powszechnie stosowane w wielu miastach w Polsce i ze względu na swoje wymiary, które wykraczają poza wskazane przez Zamawiającego, nie wykazują żadnych negatywnych objawów w trakcie eksploatacji. Prosimy o wykreślenie parametru wymiarów oprawy parkowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił wymogi dotyczące opraw parkowych w odpowiedzi nr 2 cyt. „2.                Dopuszczamy zmianę wymiarów zewnętrznych naświetlaczy na max wymiary 58x58cm oraz max wagę 14 kg.” Ponadto Zamawiający wskazuje że podanie maksymalnych wymiarów jest jednoznaczne z podaniem przedziałów - przykładowo max 58cm oznacza przedział od 0 do 58cm.

 

 

 1. Zamawiający jako jednym z kryteriów oceny oferty ustalił punkty za przedstawienie certyfikatu ENEC + lub równoważnego. W SIWZ w tabeli kryterium podane jest:

                Wszystkie oferowane oprawy oświetleniowe posiadają licencje ENEC+ (z wyłączeniem opraw typu naświetlacze).

Jeżeli oferowane oprawy posiadają licencję/certyfikat ENEC+ lub certyfikat równoważny wraz z pełnym tekstem licencji/certyfikatu razem z załącznikami obejmującymi listę komponentów certyfikowanych opraw potwierdzający spełnienie norm europejskich, szczególnie potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny, zgodnie z Normą EN-62722-2-1:2016 (certyfikat będzie uznany za równoważny jeśli zostanie nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej) to Wykonawca otrzyma 10 pkt.

Jeśli oprawy nie posiadają licencji/certyfikatu to Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym

                Zwracamy uwagę, iż w stosunku do certyfikatu ENEC+ nie istnieje żaden dokument/certyfikat równoważny. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez certyfikat równoważny do ENEC+ Zamawiający rozumie spełnienie warunku równoważnego polegającego na przeprowadzeniu przez niezależne akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, badanie, które potwierdzi zgodność z normami obowiązującymi na jej terenie, parametrów funkcjonalnych wyrobu tj. na przykład: skuteczność świetlna, napięcie zasilania, strumień świetlny, temperatura barwowa, moc.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że norma EN-62722-2-1:2016 nie wskazuje aby klasa ochronności była parametrem lub charakterystyką funkcjonalną oprawy oświetleniowej, co wskazuje na ukierunkowanie postępowania pod jeden konkretny certyfikat,  Prosimy o wykreślenie wymogu potwierdzenia klasy ochronności.

Biorąc pod uwagę, że przyjęcie wymagania lub kryterium w zakresie posiadania certyfikatu ENEC + jest celowym i świadomym ograniczeniem konkurencyjności lub jej świadomym i celowym zachwianiem budującym przewagę konkurencyjną względem rozwiązania konkretnego rozwiązania. Dlatego też niezależnie od powyższego prosimy o wskazanie ile rozwiązań dostępnych na rynku  spełniających wymagania SIWZ posiada certyfikat ENEC +?, czemu ma służyć przedmiotowe kryterium oceny ofert i jakie korzyści jego posiadania w sposób wymierny przełożą się dla Zamawiającego. 

Dlaczego przy określeniu wymagania dla ENEC + (jako kryterium), zakładając nawet celowość i zasadność tego kryterium Zamawiający rezygnuje z tej zasadności dla  naświetlaczy, które również taką certyfikację mogą posiadać.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że kryterium jest sztucznym kształtowaniem przewagi konkurencyjnej, a wyłączenie z tego wymagania jednej grupy tj. naświetlaczy jest świadome i celowe jako, że w gamie tego producenta nie występują te rozwiązania jako certyfikowane ENEC+. Tym samym nie wyłączenie naświetlaczy z kryterium w zakresie certyfikacji ENEC+ zniwelowało by przewagę w tym zakresie.

Jeśli jest mowa o zasadności danego kryterium to zasadność ta winna przekładać się do całego zakresu przedmiotu zamówienia a nie wybiórczo do jednostkowych produktów.

 

Odpowiedzi: Zasadność potwierdzenia użytkowych parametrów opraw oświetleniowych i ich jakości przez niezależne, akredytowane laboratorium i opatrzenie produktów odpowiednim certyfikatem nie powinna budzić żadnej wątpliwości. W interesie Zamawiającego jest aby podstawowe parametry użytkowe opraw zgadzały się z deklaracjami producentów i nie musiał on brać na siebie ryzyka zakupu i użytkowania opraw o niepotwierdzonych parametrach. Dlatego też Zamawiający w ramach kryterium jakościowego dla opraw oświetleniowych oczekuje certyfikatu ENEC+ lub równoważnego. Zamawiający wskazuje, że w żaden sposób nie ogranicza to konkurencyjności, gdyż dokumentacja i wymogi SIWZ nie eliminują możliwości oferowania opraw nie posiadających certyfikatu ENEC+. Jednocześnie mając na uwadze fakt, że oświetlenie architektoniczne (naświetlacze) nie jest tak krytyczne dla zadania jak oświetlenie uliczne (drogowe) i parkowe,  jak również chcąc poszerzyć gamę oferowanych przez wykonawców rozwiązań Zamawiający nie wymaga objęcia naświetlaczy kryterium związanym z wymogiem posiadania certyfikatu ENEC+.

 

 1. Proszę o informację na jakiej podstawie Zamawiający wskazał konkretne moce i ilości opraw w Projekcie. Jeśli są one efektem przeprowadzenia symulacji oświetleniowych w programie Dialux/Relux, to proszę o udostępnienie referencyjnego projektu fotometrycznego Dialux/Relux. Pozwoli to na optymalne przygotowanie oferty przez oferentów proponujących oprawy innego producenta niż LUG, co w oczywisty sposób jest w interesie Zamawiającego.

Odpowiedź: Moce i ilości opraw zostały dobrane na podstawie audytu wykonanego przez firmę konsultingową. Zamawiający nie dysponuje symulacją oświetleniową w programie Dialux/Relux. Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić projekt oświetlenia potwierdzający prawidłowy dobór opraw oświetleniowych zgodny z Projektem Budowlanym i wymaganiami normy PN-EN 13201.

 

 

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 6 ust. 2 na:

W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnie bądź faksem. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. O usunięciu wad należy powiadomić pisemnie Zamawiającego w celu spisania protokołu potwierdzenia i odbioru usunięcia wad.

Zgodnie zapisami ust. 7 § 6 wady mają być usunięte w terminie 7 dni roboczych

 •  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust 2 wzoru umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnie bądź faksem. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. O usunięciu wad należy powiadomić pisemnie Zamawiającego w celu spisania protokołu potwierdzenia i odbioru usunięcia wad.

 

 

 •  

§ 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 umowy Zamawiający przewiduje możliwość naliczania kar umownych za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu obowiązków tam wskazanych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów poprzez naliczanie kar umownych za zwłokę Wykonawcy a nie za opóźnienie?

Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie nawet z przyczyn niezależnych od dłużnika. Tak więc kary umowne mogą być naliczana nawet w przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich umownych obowiązków z przyczyn niezależnych od niego. Zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia polegający na zawinionym działaniu bądź też zaniechaniu dłużnika.  Dodatkowo należy wskazać, iż w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. art. 433 wskazuje, że  projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, a zatem w ocenie ustawodawcy zastrzeżenie kar umownych za opóźnienie co do zasady jest klauzulą abuzywną.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 10 wzoru umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

 1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
 1. w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki
  w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy;
 2. za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
 3. za przedłożenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od jego przekazania do poprawienia w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki; 
 4. za zwłokę w wykonaniu robót w terminach  wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie                       w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
 5. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 
  w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
  i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta;
 6. w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;
 7. w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 8. 10 000,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek nie wykonania przedmiotu umowy zgodnie
  dokumentacją lub nie osiągnięciem zadeklarowanych parametrów w punktacji w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej;
 9. za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy,
  w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porządku na terenie budowy oraz naruszenie obowiązków w zakresie wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę  w wysokości  5.000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone;
 10. maksymalny limit kar umownych o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1.

 

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności: „Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.” ?

Potrzeba ograniczenia odpowiedzialności wynika, z tego, że wielu oferentów nie może przyjąć nieograniczonej odpowiedzialności, a co za tym idzie wprowadzenie takiego wymagania znacząco ogranicza krąg podmiotów, które wezmą udział w przetargu, a co za tym idzie ogranicza konkurencję.

 •  

Zamawiający nie wyraża zgody

 •  

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 12 ust. 6 na

W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu umowy wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

 •  

Zamawiający nie wyraża zgody

 

 

 

 

Do Informacji dla Wykonawców nr 2 Zamawiający dołącza po aktualizacji Zalacznik_nr_8 - przedmiar.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)