Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinków dróg gminnych dojazdowych

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na przebudowę odcinków dróg gminnych dojazdowych

(nr 117, 200, 247, 603, 29, 909)

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej każdego zadania poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

CPV 45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni

CPV 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

 

Zad.1     Przebudowa drogi dojazdowej nr 117 w Kobylnikach od km 0+003 – 0+800 dł. 797 mb

Zad.2     Przebudowa drogi dojazdowej nr 200 w m. Tempoczów Rędziny dł. 700 mb od 0+000-0+700

Zad. 3    Przebudowa drogi dojazdowej nr 247 w m. Bełzów dł. 585 mb od km 0+005 do km 0+590

Zad. 4    Przebudowa drogi dojazdowej nr 603 w m. Rosiejów dł. 450 mb w km od 0+255 - 0+705

Zad. 5    Przebudowa drogi dojazdowej nr 29 w m. Boszczynek dł. 340 mb w km od 0+175 - 0+515

Zad. 6    Przebudowa drogi dojazdowej nr 909 w m. Topola dł. 110 mb w km od 0+000 - 0+110

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje STWiOR, przedmiary robót, rysunki

Termin wykonania zamówienia: do 28.07.2008r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r.)

1.1          Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2          Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3          Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4          Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

     1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22  Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2)

 

     2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 

Wyżej wymieniony dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem"

  

3)  Wykaz wykonanych (przynajmniej dwóch) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robót stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 5)

 

4) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia

11.06.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Plac Marii Curie- Skłodowskiej, pokój nr 3 w godz. 7.30 do 13.00 od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Stanisław Janik

w sprawach związanych z procedurą zamówień publicznych: Agnieszka Banaś

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2008r.

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

W następującej kolejności:     zadanie 1         o godz. 1000      zadanie 2         o godz. 1015

                                                               zadanie 3         o godz. 1030      zadanie 4         o godz. 1045

                                               zadanie 5         o godz. 1100      zadanie 6         o godz. 1115

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  107396-2008                           dnia 21.05.2008r.              

                                  

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                  /-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 2008-05-21

Otrzymują:

1)       Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)       Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

-Kobylniki

-Tempoczów Rędziny

-Bełzów

-Rosiejów

-Boszczynek

-Topola

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-05-21
Data publikacji:
2008-05-21
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)