Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu: nawierzchni i chodników

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu: nawierzchni i chodników

ul. Andersa i Kopernika oraz alejki na placu targowym w m. Skalbmierz

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(5.150.000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni i chodników ul. Andersa od km 0+000 do km 0+148,8 i ul. Kopernika od km 0+000 do km 0+200 oraz wykonanie alejki na placu targowym w m. Skalbmierz.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje STWiOR, przedmiary robót, rysunki

Kod CPV:

45111000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233292-2 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa

45232451-8 Roboty odwadniające, nawierzchniowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111291-4 Roboty wykończeniowe

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2008r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia

30.04.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 10 w godz. od 8 do 14, od poniedziałku do piątku

- ( bezpłatnie ).

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się
z wykonawcami jest:

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Stanowisko: Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej

imię i nazwisko                                   Włodzimierz Niewiadomski

tel.                                                       041 35 29 085 w. 224

fax                                                      041 35 29 085 w 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

 

w sprawach formalnych dotyczących procedury zamówień publicznych:

Stanowisko: Ref. Ds. Zamówień Publicznych

imię i nazwisko                                   Agnieszka Banaś

tel.                                                       041 35 29 085 w. 215

fax                                                      041 35 29 085 w 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2008r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 72757-2008 dnia 09.04.2008r.

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 2008-04-09

 

 

Otrzymują:

1)       Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)       Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Agnieszka Banaś
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-04-09
Data publikacji:
2008-04-09
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)