Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

BUDŻET 2003r.

Ikona statystyk
 

                       U C H W A Ł A  Nr  IV/32/03

          R A D Y  M I E J S K I E J   W    S K A L B M I E R Z U

                       z dnia  3 marca 2003 r.

  

 w sprawie uchwalenia budżetu  miasta i gminy na 2003 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia

 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm. ) art. 49 , art. 52, art.109, art.116, art. 124, art.128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ) Rada Miejska uchwala, co następuje :

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 8.624.107 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 ( według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej).

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 8.624.107 zł

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                   7.706.107 zł

 w tym : 

 - wynagrodzenie  i pochodne od wynagrodzeń -                     4.534.894 zł

- dotacje                                            -                                          255.000 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki  -                                         41.000 zł

b) wydatki majątkowe                                        -                        918.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 ( wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej).           

§ 3. Budżet zrównoważony ( dochody = wydatki)

§ 4. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów ( art. 118 ustawy) zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów GFOŚiGW w kwocie 13.528 zł. i wydatków w kwocie 13.528 zł. ( zgodnie z załącznikiem   nr 4).

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami :      

-         dochody w kwocie  -  971.899 zł.

-            971.899 zł.   

(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 ).

 § 7. Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego :

-         przychody – 14.000 zł.,

-         wydatki – 14.000 zł.,

( zgodnie z załącznikiem nr 5 ).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł. i wydatki w kwocie 2.000 zł. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 ).

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów)  między jednostkami samorządu terytorialnego ( zgodnie z załącznikiem nr 2 ).

§ 10. Ustala się rezerwę ogólną ( w wysokości do 1 % wydatków budżetowych ) w wysokości 70.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu  budżetu do  kwoty 100.000 zł.

§ 12. Ustala się wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym

  ( zgodnie z załącznikiem nr 6 ).

Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem  Nr 6a. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień w planie  wydatków bieżących w ramach działu w tym :  w szczególności dotyczących dotacji , pochodnych od wynagrodzeń, remontów z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń.

            Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków na inwestycje w bieżącym roku budżetowym w ramach działu z wyłączeniem zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 67.000 zł. i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 67.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  i Gminy.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

 

 

 

          

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Agata Pietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-23
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-22 13:44:02, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)