Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na dostawę kruszywa

Ikona statystyk

Przetargi 2008

O G Ł O S Z E N I E

 

o przetargu nieograniczonym

na

bezgotówkowy zakup przez Gminę Skalbmierz w granicach 70 km od siedziby gminy kruszywa drogowego (kamiennego). 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r.

(206 000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

(CPV 14212200-2) - kruszywo

Przedmiotem zamówienia: bezgotówkowy sukcesywny zakup przez Gminę Skalbmierz w granicach do 70 km od siedziby gminy kruszywa drogowego (kamiennego) następującej frakcji:

1. od 0      -        63 mm,        2200 ton,

2. od 16    -        31,5 mm,       400 ton,

3. od 31,5 -        63 mm,        1000 ton,

4. od 0      -        31,5 mm,       200 ton,

5. od 4      -        16 mm,          200 ton.              

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do grudnia 2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

 

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 18.02.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 10 w godz. od 8 do 14, od poniedziałku do piątku - bezpłatnie.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się
z wykonawcami jest:

Stanowisko: Kierownik Ref.

imię i nazwisko                                   Ewa Pozłótka

tel.                                                       041 35 29 085 w. 220

fax                                                      041 35 29 085 w 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2008r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 27291-2008 dnia 08.02.2008r.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                          /-/ Michał Markiewicz

Skalbmierz dn. 2008-02-08

Otrzymują:

1)       Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)       Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-02-08
Data publikacji:
2008-02-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-12 14:14:06, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)