Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetargu nieograniczony na wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2007

 

Skalbmierz, dn. 04.01.2008r.

 

Znak: ZPP.341/O/01/08

 

Dotyczy postępowania nr ZPP.341/09/2007

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

nieograniczonego na wykonanie  projektów technicznych na przebudowę dróg gminnych: Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów, Zakrzów – Baranów, Sielec Kolonia – Sielec Biskupi, Drożejowice – Podgaje

 

Znak postępowania: ZPP.341/09/2007

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późni. zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych:

Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów Nr 003523T o dł. 3,8 km (I etap)

Zakrzów – Baranów Nr 003524T o dł. 3,4 km (II etap)

Sielec Kolonia – Sielec Biskupi  Nr 003540 o dł. 1,65 km (III etap)

Drożejowice – Podgaje Nr 003512T o dł. 1,15 km  (IV etap)

Kod CPV: (CPV 74232000-4   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

 

1

Usługi Biurowo Projektowe

Anna Grzeszczak

Ul. M.C. Skłodowskiej 1/8

28-200 Staszów

100

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Usługi Biurowo Projektowe

Anna Grzeszczak

Ul. M.C. Skłodowskiej 1/8

28-200 Staszów

Za cenę: 79.300, 00 zł.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.     

 

 

 

 

 

                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                         Michał Markiewicz

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2008-01-04
Data publikacji:
2008-01-04
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)