Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetargu nieograniczony na wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych

Ikona statystyk

Przetargi 2007

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych:

 Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów

Zakrzów – Baranów

Sielec Kolonia – Sielec Biskupi

Drożejowice - Podgaje

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

 

Tryb zamówienia

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.

(211 000 euro)

adres strony internetowej na której umieszczone będą poszczególne Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skalbmierz.eobip.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na przebudowę dróg gminnych:

Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów o dł. 3,8 km (I etap)

Zakrzów – Baranów o dł. 3,4 km (II etap)

Sielec Kolonia – Sielec Biskupi o dł. 1,65 km (III etap)

Drożejowice – Podgaje o dł. 1,15 km  (IV etap)

Kod CPV: (CPV 74232000-4   usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

 

Termin wykonania zamówienia:        30 marzec 2008r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w szczególności wynikające z ustawy Prawo bankowe)

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,

4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełnienia warunków będzie polegała na sprawdzeniu, czy wszystkie złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (metoda ocen: spełnia – nie spełnia).

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

Kryteria oceny oferty - cena (obejmująca wszystkie koszty) - 100 procent.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 04.01.2008r. do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Plac Marii Curie- Skłodowskiej, pokój nr 3 w godz. od 8 do 14, od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się
z wykonawcami jest:

Stanowisko: Podinspektor Ds. Dróg

imię i nazwisko                                            Stanisław Janik

tel.                                                                041 35 29 085 w. 224

fax                                                                041 35 29 085 w 232 

uwagi: od poniedziałku do piątku  godz. pomiędzy 8:00 a 14.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2008r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 254220-2007 dnia 19.12.2007r.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

                                                                                             

 

Skalbmierz dn. 2007-12-19

 

 

 

Otrzymują:

1)     Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2)     Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-12-19
Data publikacji:
2007-12-19
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)