Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Przetarg na modernizację bazy lokalowej w MGOK Skalbmierz - wyniki

Ikona statystyk

Przetargi 2007

Skalbmierz, dn. 17.10.2007r.

 

Znak: ZPP.341/O/05/07

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego na modernizację bazy lokalowej oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu

Znak postępowania: ZPP.341/05/2007

Zamawiający

Gmina Skalbmierz

 ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz

             działając na podstawie art. 92 Ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późni. zmianami) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego złożono następujące oferty:

 

Przedmiot zamówienia

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

Liczba punktów przyznana ofercie /kryterium cena – 100%/

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

CPV 45212000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restatauracyjnych obiektów budowlanych

CPV 45332200-5 Instalacje hydrauliczne

CPV 45310000-3 Instalacja elektryczna wewnętrzna i odgromowa

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja bazy lokalowej oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu

 

1

Firma Remontowo-Budowlana

Ryszard Czajka

Królewice 93

28-512 Bejsce

100

                                                          

Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Firma Remontowo-Budowlana

Ryszard Czajka

Królewice 93

28-512 Bejsce

Za cenę: 513.284,88 PLN

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W prowadzonym postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, treść oferty zgodna z wymogami SIWZ

Uwagi

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie odrzucił oferty oraz nie wykluczył  Wykonawcy.     

 

Otrzymują:

1.     Referat Organizacyjny – tablica ogłoszeń

2.     Referat Organizacyjny – strona internetowa-bip

3.     a/a    

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2007-10-17
Data publikacji:
2007-10-17
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-19 13:51:50, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)