Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Ikona statystyk

               Skalbmierz, dnia  08.03.2022 r.

Znak: IZP.6220.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

              

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

zawiadamia strony,

 

 że na wniosek Pana Tomasza Drukały właściciela Firmy Drukała Tomasz „Auto Części",
ul. Mikołaja Kopernika12 A, 28-530 Skalbmierz z dnia 07.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.07.2020 r.) zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz.”

 Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                 W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym odnośnie planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz (w godz. od 7.15 do 15.15, pok. nr 10) w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID -19, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (41) 35-29-085 wew. 220 z osobą prowadzącą sprawę. Informuję ponadto strony o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego, epuap lub e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz http://skalbmierz.eobip.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz oraz tablicy ogłoszeń Miasta Skalbmierz.

 

BURMISTRZ

/-/ Marek Juszczyk

Data podania do publicznej wiadomości: od 08.03.2022 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-03-08
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:31:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)