Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

dla stron postępowania o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny gmina Skalbmierz"

Znak sprawy: IZP.6220.3.2021

Skalbmierz, dnia 11.02.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gmina Skalbmierz

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Skalbmierz z dnia 14.10.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2021 r.), ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz działającej przez pełnomocnika Pana Dobiesława Śliza, ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce w sprawie uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczów Rędziny gmina Skalbmierz”

zostało zakończone wydaną decyzją w dniu 11.02.2022 r. znak: IZP.6220.3.2021.

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 Kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju, opinia z dnia 05.11.202r. znak: NZ.9022.6.55.2021, że nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.
  • Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce opinia z dnia 10.01.2022 r. znak: KR.ZZŚ.1.435.184.2021.MN nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce– postanowienie z dnia 31.01.2022 r. znak: WOO-II-4220.389.2020.MW.5 wyrażające opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

O przeprowadzonym postępowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Skalbmierz w pok. nr 10 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  ooś, oraz art. 49 k.p.a., strony postępowania są zawiadamiane o etapach postepowania poprzez obwieszczenia zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, na tablicach ogłoszeń miejscowości na których realizowana będzie inwestycja oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data podania do publicznej

wiadomości: od 11.02.2022 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-02-11
Data publikacji:
2022-02-11
Data ostatniej zmiany:
2022-02-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:31:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)