Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz o środowiskowych uwarunkowaniach

Ikona statystyk

Znak: IZP.6220.5.2020 dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz.”

Skalbmierz,16.03.2022 r.

IZP.6220.5.2020

         

 

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY

NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art.75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1,  art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w  związku z §3 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) oraz art.  104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Drukała prowadzącego działalność gospodarczą „Drukała Tomasz Auto Części Stacja Demontażu Pojazdów” ul. Mikołaja Kopernika 12A, 28-530 Skalbmierz i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

ustalam

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz” jednocześnie  określam:

 

 • Rodzaj i miejsce usytuowania przedsięwzięcia:

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącej na terenie działek ewidencyjnych nr 863 i 939 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zamierzenie planowane jest  na działkach nr ewid.  863 i 939 oraz 866/4 i 859 obręb Skalbmierz i obejmuje swym zakresem.:

 • budowę hali o powierzchni ok. 500 m2 na działce nr 863, w której zlokalizowany zostanie sektor V (sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia) i sektor VI (sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów);
 • wykonanie szczelnej nawierzchni w obrębie działki nr 866/4o powierzchni ok. 1740 m2 z przeznaczeniem na: sektor II (sektor magazynowania przyjętych pojazdów), sektor V i parking dla klientów oraz budowę wewnętrznego systemu kanalizacji zbierającej wody opadowe lub roztopowe z tego terenu;
 • wykonanie szczelnej nawierzchni w obrębie działki nr 859 o powierzchni ok. 3700 m2
 • z przeznaczeniem na: sektor V i sektor VI oraz budowę wewnętrznego systemu kanalizacji zbierającej wody opadowe lub roztopowe z tego terenu;
 • wykonanie na działkach 866/4 i 859 zadaszenia terenu przeznaczonego pod sektor V wyodrębniony poza halą planowaną na działce nr 863;
 • likwidację istniejącego na działce nr 863 zbiornika bezodpływowego i wykonanie w jego miejscu dodatkowego sektora VI;
 • budowę na działce nr 859 zbiornika bezodpływowego o pojemność ok. 560 m3,
 • montaż separatora substancji ropopochodnych;
 • ogrodzenie terenu przedsięwzięcia.

Planowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie posiadać zdolność przetwarzania łącznie ok. 2 500 Mg na rok odpadów o kodach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów):

- 16 01 04*             -  zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

- 16 01 06          - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów.

Wjazd na teren przedsięwzięcia jest zapewniony z drogi publicznej zlokalizowanej po zachodniej stronie działki 859.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

 1. Na czas prowadzenia prac budowlanych zorganizować zaplecze budowy, miejsce przechowywania środków transportu, urządzeń i materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego na terenie utwardzonym i szczelnym.
 2. Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.
 3. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy, tj. placów parkingowo – serwisowych.
 4. Dopuszcza się tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza placami parkingowo– serwisowymi, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
 5. Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie placów parkingowo– serwisowych. Powyższe substancje magazynować w zamykanych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Podczas przerw w wykonywaniu prac budowlanych zabrania się pozostawiania pojazdów i maszyn pracujących na biegu jałowym.
 7. Masy ziemne powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać do wyrównania terenu inwestycji lub przekazać uprawnionym odbiorcom; ewentualne zanieczyszczone masy ziemne przekazać uprawnionym podmiotom.
 8. Prace ziemne na działkach nr 866/4 i 859 prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października lub przynajmniej rozpocząć we wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuować, tak aby nie dopuścić do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzęta.
 9. Wody z ewentualnego odwadniania wykopów odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w obrębie władania Inwestora bez zmian stanu wody na gruncie sąsiednim.
 10. Na etapie budowy nieczystości płynne gromadzić w przenośnych, szczelnych sanitariatach i zapewnić ich okresowe opróżnianie przez uprawnione podmioty.
 11. Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy.
 12. Zarówno na etapie realizacji lub ewentualnej likwidacji, jak i użytkowania, należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, minimalizować ich ilość, magazynować/zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty:
 • pomieszczenie do selektywnego magazynowania odpadów niebezpiecznychwyposażyć w sprzęt gaśniczy oraz odpowiednią ilość sorbentów do zbierania ewentualnych wycieków,
 • zastosować: szczelne pojemniki odpowiednio oznakowane i opisane, zabezpieczone przed możliwością wycieku zanieczyszczeń, odporne na działanie przechowywanych w nich substancji,
 • zużyte opony należy magazynować w stosach zabezpieczonych przed osunięciem w wydzielonym miejscu wyposażonym w urządzenia gaśnicze,
 • odpady inne niż niebezpieczne magazynować w przystosowanych pojemnikach, na utwardzonym placu.
 1. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci.
 2. Ścieki przemysłowe ze szczelnych nawierzchni sektora przyjmowania pojazdów, sektora magazynowania przyjętych pojazdów oraz wody opadowe lub roztopowe ze szczelnej nawierzchni sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów i zadaszonej części sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia zlokalizowanego na zewnątrz budynku oraz dróg wewnętrznych i parkingów ująć systemem kanalizacyjnym z odprowadzeniem, poprzez separator substancji ropopochodnych, do planowanego zbiornika bezodpływowego.
 3. Ścieki przemysłowe ze szczelnej nawierzchni sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów kierować do systemu odprowadzania ścieków wyposażonego w istniejący separator substancji ropopochodnych o przepustowości 6 dm3/s, a następnie do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 5 m3. Zawartość zbiornika okresowo wywozić na oczyszczalnię ścieków.
 4. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków odprowadzać na tereny biologicznie czynne w obrębie władania Inwestora bez zmian stanu wody na gruncie sąsiednim.
 5. Urządzenia oczyszczające utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej i poddawać okresowym przeglądom.
 6. Usuwania czynnika chłodniczego z urządzeń klimatyzacyjnych prowadzić przy użyciu specjalistycznego sprzętu zapewniającego szczelność prowadzenia procesu.
 7. Wodę na cele bytowe pobierać z miejskiej sieci wodociągowej na podstawie stosownej umowy.
 8. Zapewnić czystość nawierzchni dróg w rejonie wyjazdu z terenu stacji oraz utrzymywać teren w czystości.
 9. Działalność prowadzić tylko w porze dziennej.

 

 

 

 • Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 

 1. Szczelne nawierzchnie sektora magazynowania przyjętych pojazdów, sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia, sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, dróg wewnętrznych, parkingów.
 2. System kanalizacji ujmującej ścieki przemysłowe z sektora przyjmowania pojazdów, sektora magazynowania przyjętych pojazdów oraz wody opadowe lub roztopowe z sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, części zadaszonego sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia zlokalizowanego na zewnątrz budynku oraz dróg wewnętrznych i parkingów z odprowadzeniem poprzez separator substancji ropopochodnych do zbiornika bezodpływowego.
 3. Bezodpływowy zbiornik na ścieki przemysłowe i wody opadowe lub roztopowe wymienione w pkt III ppkt 2 o pojemności min. 560 m3.
 4. Separator substancji ropopochodnych o przepustowości min. 160 dm3/s do oczyszczania ścieków przemysłowych i wód opadowych lub roztopowych z sektorów wymienionych w pkt III ppkt 2.
 5. Izolacyjność akustyczna ścian i dachu planowanej hali min. 15 dB.

 

Posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia, jak również elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, pozwalają na tym etapie, ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić warunki jego realizacji. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi więc konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji
o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca Pan Tomasz Drukała prowadzący działalność gospodarczą „Drukała Tomasz Auto Części Stacja Demontażu Pojazdów” ul. Mikołaja Kopernika 12A, 28-530 Skalbmierz w dniu 07.07.2020 r. wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Rozbudowie istniejącej oraz funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 863 i 939, obręb Skalbmierz”.

 

Do wniosku wnioskodawca załączył:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia;

2. Kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

3. Wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia ;

4. Dowód opłaty skarbowej

 

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 3 ust. 2 pkt 1 „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z § 2 ust. 1 pkt 42, tj. „stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz  w dniu 23.07.2020 r. obwieszczeniem znak: IZP.6220.5.2020 zawiadomił strony o wszczęciu postepowania oraz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach z prośbą o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W trakcie postanowienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kielcach przesłały dnia 30.07.2020 r. znak: KR.ZZŚ.435.132.2020.ITW pismo do Wód Polskich w Krakowie w sprawie wydania opinii.

 Dnia 02.09.2020 r. znak: WOO-II.4221.12.2020.KS wpłynęło pismo od  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach o przekwalifikowanie kategorii mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na §3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

W odpowiedzi na prośbę o wydanie opinii:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wydał opinię znak: WOO.II-4220.338.2020.KS.2 z dnia 01.10.2020 r., w którym określił konieczność przeprowadzenia odziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu,

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Krakowie wydał postanowienie znak: KR.RZŚ.4360.27.2020.AP  dnia 10.02.2021 r., w którym określił konieczność przeprowadzenia odziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju pismem znak: SE.V-4470/69/20 z dnia 17.03.2021r. informuje o nie zajęciu stanowiska w terminie uznając równoważnie jako brak zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę planowany rodzaj, charakter, usytuowanie i zakres inwestycji oraz powyższe opinie Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz postanowieniem znak: IZP.6220.5.2020 z dnia 25.03.2021 r. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz postanowieniem znak: IZP.6220.5.2020 z dnia 25.03.2021 r. postanowił zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

Wnioskodawca w dniu 29.03.2021 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz postanowieniem znak: IZP.6220.5.2020 z dnia 27.04.2021 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

Pismem z dnia 27.04.2021 r. znak: IZP.6220.5.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku- Zdroju i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie  o uzgodnienie warunków realizacji w/w  przedsięwzięcia, do pisma dołączono przedmiotowy raport.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju pismem znak: NZ.9022.6.15.2021 z dnia 01.06.2021 r. informuje o nie zajęciu stanowiska w terminie w sprawie wydania opinii uznając równoważnie jako brak zastrzeżeń.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem znak: KR.RZŚ.4360.33.2021.AP z dnia 23.07.2021 r. wystąpił o analizę przesłanego raportu.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Kielcach postanowieniem znak: WOO-II.4221.16.2021.GO.1 z dnia 05.08.2021 r. pozytywnie zaopiniował realizację i określił warunki jego realizacji w zakresie ochrony życia i zdrowia.

W dniu 01.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz  pismem znak: IZP.6220.5.2020 przekazał uzupełnienia do Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W odpowiedzi na otrzymane uzupełnienie przesłanego raportu Wody Polskie w Krakowie dnia 13.12.2021r. znak: KR.RZŚ.4360.33.2021.AP proszą o ponowne uzupełnienie i wyjaśnienie Aneksu dot. raportu wnioskodawcy.

Odpowiadając na kolejne uzupełnienie zostaje dnia 30.12.2021r. przesłany Aneks 2 wraz z wersją elektroniczną do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Krakowie.

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Krakowie postanowieniem znak: KR.RZŚ.4360.33.2021.AP z dnia 18.01.2022r. postanawia uzgodnić realizację przedsięwzięcia oraz określić jego warunki realizacji:

 • stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
 • Zaplecze budowy oraz stacja demontażu pojazdów powinna posiadać na stanie sorbenty służące do minimalizacji skutków potencjalnych wycieków substancji niebezpie-cznych, w tym ropopochodnych.
 • Na etapie realizacji inwestycji, miejsca postojowe sprzętu budowlanego i magazynowania odpadów należy wydzielić na utwardzonej i szczelnej nawierzchni.
 • Powierzchnia wszystkich sektorów stacji demontażu pojazdów ma być utwardzona i uszczelniona.
 • Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia (sektor V), wyznaczony na zewnątrz budynku, ma posiadać zadaszenie umożliwiające zabezpieczenie magazynowanych przedmiotów lub części przed opadami atmosferycznymi.
 • Zaopatrzenie w wodę należy realizować z sieci wodociągowej.
 • bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy odprowadzać do przenośnych sanitariatów, których zawartość będzie przekazywana uprawnionym podmiotom.
 • bytowe powstające na etapie eksploatacji inwestycji należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci.
 • przemysłowe z sektora przyjmowania pojazdów (sektor I), sektora magazynowania przyjętych pojazdów (sektor II) oraz wody opadowe lub roztopowe z sektorów zlokalizowanych na zewnątrz budynku -  sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia (sektor V) i sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (sektor VI) oraz z powierzchni utwardzonych tj. drogi wewnętrzne i parkingi należy oczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych oraz w osadniku, a następnie odprowadzać do szczelnego zbiornika odparowującego. Odprowadzanie ścieków przemysłowych lub wód opadowych i roztopowych do wód, ziemi lub kanalizacji z sektorów i powierzchni, o których mowa powyżej, może odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych.
 • Zbiornik odparowujący, przeznaczony na ścieki przemysłowe, należy wyposażyć w urządzenia sygnalizujące maksymalne jego wypełnienie. W przypadku jego maksymalnego wypełnienia nadmiar wód należy wywozić na oczyszczalnie ścieków.

Ścieki przemysłowe powstające w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów (sektor III) oraz ścieki z sektora demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia (IV) należy oczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, a następnie odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności min. 5 m3 i systematycznie wywozić do oczyszczalni ścieków.

 • Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachowych odprowadzane na tereny biologicznie czynne należące do Inwestora nie mogą powodować zmian stanu wody na gruntach sąsiednich.
 • oczyszczające należy utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej, poprzez ich okresowe czyszczenie.
 • Wody z ewentualnego odwadniania wykopów budowalnych odprowadzane na tereny biologicznie czynne należące do Inwestora nie mogą powodować zmian stanu wody na gruntach sąsiednich.
 • Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy magazynować w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
 • Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów na stacji demontażu pojazdów należy selektywnie magazynować w miejscach mających szczelną i utwardzoną powierzchnię w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz  obwieszczeniem z dniu 04.02.2022r. poinformował społeczeństwo o przystąpieniu do oceny oddziaływania  na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30dni tj. 04.02.2022r. do 07.03.2022r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

W dniu 08.03.2022r. organ prowadzący postępowanie poinformował strony postępowania poprzez obwieszczenie o zebraniu całości materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie – przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poinformował o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Dla terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w § 3 ust. 2 pkt 1 „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”, w związku z § 2 ust. 1 pkt 42, tj. „stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącej na terenie działek ewidencyjnych nr 863 i 939 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zamierzenie planowane jest  na działkach nr ewid.  863 i 939 oraz 866/4 i 859 obręb Skalbmierz. 
Aktualnie stacja demontażu pojazdów zlokalizowana jest na terenie działek o łącznej powierzchni 11440 m2, natomiast łączna powierzchnia działek istniejącej stacji demontażu i działek, na których zaplanowano rozbudowę stacji wyniesie 18100 m2.

Teren istniejącej stacji uzbrojony jest m.in. w sieć energetyczną, wodociągową oraz wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z bezodpływowymi zbiornikami. Powierzchnia istniejącej zabudowy wynosi ok. 500 m2, a powierzchnia utwardzona - ok. 3 530 m2. Po realizacji zamierzenia powierzchnia  zabudowy wynosić będzie ok. 1000 m2, a powierzchnia utwardzona (place magazynowe, drogi, place manewrowe, ciągi komunikacyjne piesze) – 12 200 m2

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dla terenu przedmiotowej inwestycji oraz terenów sąsiednich nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną działki nr 863 i 939 oznaczone są symbolem Bi – inne tereny zabudowane, natomiast działki nr 866/4 i 859 oznaczone są symbolem ŁV – łąki trwałe klasa V. Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

Jak wynika z raportu, według rzeczywistego zagospodarowania, w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej znajdują się:

- od strony wschodniej - zabudowa jednorodzinna,

- od strony północnej – nieczynne torowisko odwadniane rowem melioracyjnym zlokalizo-wanym po jego północnej stronie, a za nim użytki rolne (łąki),

- od strony zachodniej – użytki rolne (łąki),

- od strony południowej – inne tereny zabudowane.

Zakres zamierzenia obejmuje:

 • budowę hali o powierzchni ok. 500 m2 na działce nr 863, w której zlokalizowany zostanie sektor V (sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia) i sektor VI (sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów);
 • wykonanie szczelnej nawierzchni w obrębie działki nr 866/4o powierzchni ok. 1740 m2 z przeznaczeniem na: sektor II (sektor magazynowania przyjętych pojazdów), sektor V i parking dla klientów oraz budowę wewnętrznego systemu kanalizacji zbierającej wody opadowe lub roztopowe z tego terenu;
 • wykonanie szczelnej nawierzchni w obrębie działki nr 859 o powierzchni ok. 3700 m2 z przeznaczeniem na: sektor V i sektor VI oraz budowę wewnętrznego systemu kanalizacji zbierającej wody opadowe lub roztopowe z tego terenu;
 • wykonanie na działkach 866/4 i 859 zadaszenia terenu przeznaczonego pod sektor V wyodrębniony poza halą planowaną na działce nr 863;
 • likwidację istniejącego na działce nr 863 zbiornika bezodpływowego i wykonanie w jego miejscu dodatkowego sektora VI;
 • budowę na działce nr 859 zbiornika bezodpływowego o pojemność ok. 560 m3,
 • montaż separatora substancji ropopochodnych;
 • ogrodzenie terenu przedsięwzięcia.

 

Planowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie posiadać zdolność przetwarzania łącznie ok. 2 500 Mg na rok odpadów o kodach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów):

- 16 01 04*              -  zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

- 16 01 06          - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy
i innych niebezpiecznych elementów.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1610 t.j.) na stacji demontażu wykonywane będą następujące czynności:

- usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

- wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,

- wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Demontaż pojazdów prowadzony będzie ręcznie przy użyciu m. in. elektronarzędzi.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozbudowę obecnie funkcjonującej  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w której proces technologiczny demontażu pojazdów będzie odbywał się w specjalnie przygotowanych sektorach:

 • SEKTOR I (sektor przyjmowania pojazdów) - istniejący na działce nr 863 sektor I o powierzchni ok. 250 m2 zostanie zmniejszony do powierzchni ok. 150 m2, teren szczelny, wyposażony w system ujmowania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego. Sektor przyjmowania pojazdów wyposażony w wagę samochodową najazdową. Powierzchnia istniejącego na działce nr 863 sektora I zostanie zmniejszona z 250 m2 do ok. 150 m2.
 • SEKTOR II (sektor magazynowania przyjętych pojazdów) - istniejący na działce nr 863 sektor II o powierzchni ok. 900 m2 zostanie przeniesiony na działkę nr 866/4 i obejmie powierzchnię ok. 800 m2, teren będzie szczelny, wyposażony w system ujmowania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego.
 • SEKTOR III (sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów) oraz SEKTOR IV ( zlokalizowane są w istniejącym budynku stacji demontażu na powierzchni ok. 330 m2. Sektory te posiadają szczelną nawierzchnię wyposażoną w system, poprzez który odprowadzane są ścieki przemysłowe (wycieki płynów eksploatacyjnych) do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego.

 

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów wyposażony jest   w:

 • urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
 • oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
 • odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),
 • pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
 • akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,
 • usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową - pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych,
 • układy klimatyzacyjne,
 • katalizatory spalin,
 • filtry oleju,
 • zawierające materiały wybuchowe,
 • zawierające rtęć;
 • pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów - spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
 • sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów.

 

 • sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia (sektor V) - istniejący na działce nr 863 sektor V o powierzchni ok. 325 m2 zostanie przeniesiony na działkę o nr 866/4 i 859/4 i obejmie powierzchnię ok. 2260 m2, z czego część zaplanowano wewnątrz planowanego budynku hali (na powierzchni ok. 300 m2), a część na zewnątrz na zadaszonej, szczelnej nawierzchni wyposażonej w system ujmowania wód opadowych i roztopowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do planowanego zbiornika bezodpływowego. Odpady magazynowane będą w sposób zabezpieczający przed ewentualnym uszkodzeniem,  wyciekami płynów na podłoże.
 • sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (sektor VI) – istniejący wewnątrz i na zewnątrz hali na działce nr 863 sektor VI o powierzchni ok. 1115 m2 będzie zlokalizowany tak jak dotychczas wewnątrz istniejącej hali oraz częściowo wewnątrz planowanej hali, a także na zewnątrz na działce nr 859/4 na powierzchni ok. 3700 m2 wyposażonej w system ujmowania wód opadowych i roztopowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do planowanego zbiornika bezodpływowego Odpady magazynowane będą w boksach, kontenerach, beczkach lub innych pojemnikach. Zużyte opony magazynowane będą w wydzielonym miejscu, które zostanie wyposażone w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem.

W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiono wariant:

 • wnioskowany – polegający na rozbudowie obecnie funkcjonującej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w której d
 • alternatywny - polegający na rozbudowie obecnie funkcjonującejstacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z instalacją krusząco – rozdrabniającą do przetwarzania odpadów metalowych.

Przeprowadzone w raporcie analizy obliczeniowe wykazały, że eksploatacja racjonalnego wariantu alternatywnego wiązałaby się z większą emisją hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Mając na uwadze powyższe wybrano do realizacji wariant wnioskowany, który jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

                Działki nr 866/4 i 859 stanowią użytki rolne – łąki, dlatego przewiduje się możliwość występowania na tym terenie gatunków zwierząt typowych dla obszarów rolniczych, w związku z czym prace ziemne na ww. działkach należy prowadzić w okresie od 15 sierpnia do 15 października lub przynajmniej rozpocząć we wskazanym terminie i nieprzerwanie kontynuować, tak aby nie dopuścić do ewentualnego zasiedlenia terenu inwestycji przez zwierzęta. Powyższe winno zabezpieczyć zwierzęta związane z użytkami rolnymi (w tym ptaki) w okresie ich rozrodu/lęgów.  W przypadku stwierdzenia płazów, gadów lub małych ssaków należy przenieść je w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, niekolidujące z inwestycją. Przed zasypaniem wykopy należy sprawdzić pod kątem obecności w nich zwierząt, w razie ich stwierdzenia należy je przenieść w bezpieczne miejsce poza rejon prac.

Prace związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia wiązać się będą ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego i środków transportu. Hałas ten charakteryzować się będzie natężeniem o zasięgu lokalnym, będzie on okresowy i odwracalny. Prace budowlane wykonywane będą przy wykorzystywaniu maszyn, które są źródłem typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych tj. m. in.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i pyłu. Dlatego też należy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem ograniczenia  poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Należy unikać równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas o dużym natężeniu. Podczas przerw w wykonywaniu prac budowlanych zabrania się pozostawienia pojazdów i maszyn pracujących na biegu jałowym.

Na czas prowadzenia prac budowlanych należy zorganizować zaplecze budowy, miejsce przechowywania środków transportu, urządzeń i materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego na terenie utwardzonym i szczelnym.

Plac budowy oraz zaplecze budowy należy wyposażyć w techniczne i chemiczne środki do usuwania lub neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych (np. materiały sorbentowe).
W przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy je niezwłocznie usunąć lub zneutralizować.

Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych placów w obrębie zaplecza budowy, tj. placów parkingowo – serwisowych.

Dopuszcza się tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza placami parkingowo – serwisowymi, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie placów parkingowo – serwisowych. Powyższe substancje magazynować w zamykanych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Powstające niezanieczyszczone masy ziemne należy zagospodarować na terenie działki będącej we władaniu Inwestora, a ewentualny nadmiar przekazać uprawnionemu odbiorcy.

Prowadzone prace, w tym związane z zagospodarowaniem mas ziemnych i ewentualnym odwodnieniem wykopów nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby i zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Na etapie budowy nieczystości płynne gromadzone będą w przenośnych, szczelnych sanitariatach okresowo opróżnianych przez uprawnione podmioty.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynowane będą na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy.

Odpady niebezpieczne należy magazynować w zamykanych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji.

Zarówno na etapie realizacji lub ewentualnej likwidacji, jak i użytkowania, należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, minimalizować ich ilość, magazynować/zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty:

- przygotować pomieszczenie do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych  wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz odpowiednią ilość sorbentów do zbierania ewentualnych wycieków,

- zastosować: szczelne pojemniki odpowiednio oznakowane i opisane, zabezpieczone przed możliwością wycieku zanieczyszczeń, odporne na działanie przechowywanych w nich substancji,

- zużyte opony należy magazynować w stosach zabezpieczonych przed osunięciem w wydzielonym miejscu wyposażonym w urządzenia gaśnicze,

- odpady inne niż niebezpieczne magazynować w przystosowanych pojemnikach,
na utwardzonym placu.

 

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem w poszczególnych sektorach zastosowane są/będą:

 1. sektor przyjmowania przyjętych pojazdów – istniejąca nawierzchnia szczelna wyposażona w system ujmowania ścieków przemysłowych, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,
 2. sektor magazynowania przyjętych pojazdów – planowana nawierzchnia szczelna wyposażona w system ujmowania ścieków przemysłowych, w rozumieniu ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy, z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego po ich uprzednim oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,
 3. sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów – istniejący, zlokalizowanyw budynku stacji demontażu, wyposażony w uszczelnione i utwardzone posadzki z systemem ujmowania ścieków przemysłowych, z oczyszczaniem
  w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzaniem do zbiornika bezodpływowego; usuwanie paliw i płynów eksploatacyjnych będzie realizowane za pomocą specjalistycznych urządzeń, w sektorze znajdować się będą również sorbentydo zbierania ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych z tych pojazdów,
 4. sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia – istniejący, zlokalizowanywbudynku stacji demontażu na utwardzonej, szczelnej posadzce, wyposażony w pojemniki na akumulatory, szyby hartowane, szyby klejone, przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne,
 5. sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia - planowany na szczelnej posadzce w budynku hali oraz na zewnątrz na zadaszonej, szczelnej nawierzchni wyposażonej w system ujmowania wód opadowych i roztopowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego,
 6. sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów – istniejący na szczelnej powierzchni w budynku stacji demontażu oraz planowany w budynku hali, a także na zewnątrz na szczelnej nawierzchni wyposażonej w system ujmowania wód opadowych i roztopowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego; odpady magazynowane będą w boksach, kontenerach, beczkach, pojemnikach.

Odpady niebezpieczne będą magazynowane w pojemnikach lub beczkach na szczelnej, utwardzonej powierzchni w budynku stacji demontażu.

Działania planowane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostały wskazane jako warunki niniejszego postanowienia.

Teren posiada przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej, dostawa wody odbywa się na podstawie stosownej umowy. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci. Ścieki przemysłowe ze szczelnych nawierzchni sektora przyjmowania pojazdów, sektora magazynowania przyjętych pojazdów oraz wody opadowe lub roztopowe ze szczelnej nawierzchni sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów i zadaszonej części  sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia zlokalizowanego na zewnątrz budynku oraz dróg wewnętrznych i parkingów ujęte zostaną systemem kanalizacyjnym z odprowadzeniem, poprzez separator substancji ropopochodnych o przepustowości min. 160 dm3/s, do planowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności min. 560 m3. Zawartość zbiornika wywożona będzie na oczyszczalnię ścieków z częstotliwością taką, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

Ścieki przemysłowe ze szczelnej nawierzchni sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów kierowane będą do systemu odprowadzania ścieków wyposażonego w istniejący separator substancji ropopochodnych o przepustowości 6 dm3/s, a następnie do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 5 m3. Zawartość zbiornika wywożona będzie na oczyszczalnię ścieków z częstotliwością tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika.

Urządzenia oczyszczające należy utrzymywać w sprawności eksploatacyjnej oraz poddawać okresowym przeglądom.

Wody opadowo – roztopowe pochodzące z powierzchni dachowych odprowadzane będą bez oczyszczania na tereny biologicznie czynne w obrębie władania Inwestora bez zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1911 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w:

- zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW20009213989 nazwanej Nidzica do Nidki, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Posiada status silnie zmienionej części wód, której stan oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Przewidziano odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu do roku 2027w związku z brakiem możliwości technicznych.

- obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW2000114 zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza terenem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – najbliższy GZWP Nr 409 Niecka Miechowska (część SE) znajduje się w kierunku północno – zachodnim w odległości ok. 3 km od terenu inwestycji.

Dzięki zastosowaniu omówionych powyżej rozwiązań technicznych minimalizujących oddziaływanie na środowisko, przy założeniu właściwie prowadzonej gospodarki ściekami, wodami opadowymi i odpadami nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne.

Użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją hałasu do środowiska. Źródła hałasu podzielono w raporcie na:

- kubaturowe typu budynek – hałas powodowany przez zainstalowane urządzenia mechaniczne i czynności technologiczne wykonywane wewnątrz istniejącego budynku,

- liniowe źródła hałasu – tj. ruch pojazdów: samochody ciężarowe dostarczające i odbierające odpady oraz samochody osobowe i dostawcze związane z obsługą stacji demontażu,

- powierzchniowe – praca wózka widłowego o poziomie mocy akustycznej maks. 77 dB służącego do transportowania pojazdów niezdolnych do samodzielnego poruszania się oraz elementów o dużych gabarytach powstałych w wyniku demontażu zużytych pojazdów,

- punktowe -rozładunek/załadunek odpadów – do obliczeń przyjęto 14 punktowych źródeł hałasu o poziomie mocy akustycznej 80 dB.

Jak wynika z raportu izolacyjność akustyczna ścian i dachu istniejącego budynku stacji demontażu, w którym zlokalizowane będą: sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów oraz sektor demontażu przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia wynosi 30 dB. Według założeń do obliczeń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko równoważny poziom dźwięku od urządzeń i operacji technologicznych wewnątrz tego budynku będzie wynosił maks. 82,3 dB. Budynek nie posiada wentylacji mechanicznej. W planowanym, w ramach realizacji zamierzenia, budynku hali zlokalizowane zostaną sektory: magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. Izolacyjność akustyczna ścian i dachu planowanej hali wyniesie min. 15 dB. Hala nie będzie posiadała wentylacji mechanicznej.

Przewiduje się, że na teren planowanej inwestycji w ciągu 8 godzin pory dziennej będzie wjeżdżać i wyjeżdżać ok. 2 pojazdy ciężarowe, ok. 6 pojazdów dostawczych i ok. 14 samochodów osobowych. Jak wynika z raportu, według rzeczywistego zagospodarowania terenu najbliższe tereny chronione akustycznie, stanowiące zabudowę jednorodzinną, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej po jej zachodniej stronie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112, j.t.) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - wyrażony wskaźnikiem hałasu (LAeqD), dla tego typu terenów chronionych akustycznie, wynosi w porze dziennej 50 dB. Działalność prowadzona będzie tylko w porze dziennej, w godzinach 600- 2200, nie przewiduje się pracy w porze nocnej.

W raporcie przeprowadzono obliczeniową analizę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem opisanego sposobu zagospodarowania terenu i ww. źródeł hałasu. Według obliczeń i załącznika graficznego izofona o wartości 50 dB nie wykracza poza teren działek inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się przekroczenia na terenach chronionych akustycznie,  wartości dopuszczalnych poziomu hałasu określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska w porze dziennej.

                Źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza z planowanej inwestycji będzie spalanie paliw na potrzeby ogrzewania istniejącego obiektu budowlanego, w którym prowadzony będzie demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Budynek ogrzewany będzie tak jak dotychczas z wykorzystaniem kotła na olej opałowy o mocy 30 kW. Planowana hala  z sektorami V i VI nie będzie ogrzewana. W pomieszczeniach istniejącego i planowanego budynku przewidziano jedynie wentylację grawitacyjną.

Usuwanie czynnika chłodniczego z urządzeń klimatyzacyjnych prowadzone będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zapewniającego szczelność prowadzenia procesu. Usunięte elementy instalacji klimatyzacyjnych przekazywane będą uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Przedstawiona w raporcie analiza obliczeniowa dotycząca emisji zanieczyszczeń powietrza z terenu zamierzenia, uwzględniająca ww. źródła emisji oraz tło zanieczyszczeń określone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach wykazała, że nie będą przekroczone dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem działek inwestycyjnych.

Zamierzenia nie jest zlokalizowane na terenie parku narodowego, parku krajobrazowego obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatu przyrody, korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, obszarach sieci ekologicznej Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 Ostoja Kozubowska PLH260029 znajduje się w odległości ok. 7,6 km od planowanego zamierzenia, natomiast najbliższy Miechowsko - Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się w odległości ok. 3,1 km na północny – zachód od planowanej inwestycji. Na terenie inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunków roślin, zwierząt, grzybów i siedlisk przyrodniczych. Zakres inwestycji nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Z przedłożonego raportu wynika, że realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na powyższe formy ochrony przyrody, w tym na cele ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000 oraz ich integralność
i powiązania z innymi obszarami.

W pobliżu przedmiotowej inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania brak jest obszarów przylegających do jezior i wybrzeży oraz terenów uzdrowiskowych, obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta i  Gminy Skalbmierz.   

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

 • przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/) oraz terenami zagrożenia powodziowego (http://mapy.isok.gov.pl/imap/)
 • przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
 • zamierzenie wiąże się pośrednio z emisją gazów cieplarnianych, głównie poprzez zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, ruch samochodowy,
 • spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, prawa budowlanego i aktów wykonawczych do nich ograniczy podatność obiektów na ewentualne zjawiska pogodowe, np. silne wiatry, katastrofalne opady śniegu.

Zgodnie z art. 5 pkt 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składają się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związana z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie  przemysłowym, częściowo przekształconym antropogenicznie, na którym obecnie funkcjonuje stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Mając na uwadze charakter terenu inwestycji oraz planowany zakres zamierzenia nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.

Jak wynika z raportu planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych – wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Jak wynika z raportu zakład wyposażony jest w urządzenia i materiały służące potrzebom gaśniczym zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Na terenie zakładu przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wytyczne wynikające z instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń.

Planowana inwestycja ze względu na położenie w centralnej części kraju nie stwarza możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.       

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.

Posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia, jak również elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, pozwalają ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić warunki jego realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę, kierując się okolicznościami, o których mowa w art. 77 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz uznał zgromadzony materiał dowodowy za pełny i wyczerpujący -wystarczający do wydania niniejszej decyzji. Materiał dowodowy, stanowiły w szczególności Karta Informacyjna Przedsięwzięcia , raport oraz postanowienia organów opiniujących.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonej w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz zgłoszenia o którym mowa w ust. 1 a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).

3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

4. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.
Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie będzie podlegała zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

 1. Inwestor: Drukała Tomasz „Drukała Tomasz Auto Części Stacja Demontażu Pojazdów”, ul. Mikołaja Kopernika 12A, 28-530 Skalbmierz
 2.  

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busko-Zdrój
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza

Miasta i Gminy Skalbmierz
o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: IZP.6220.5.2020 z dnia 16.03.2022 r.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącej na terenie działek ewidencyjnych nr 863 i 939 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zamierzenie planowane jest  na działkach nr ewid.  863 i 939 oraz 866/4 i 859 obręb Skalbmierz. 
Aktualnie stacja demontażu pojazdów zlokalizowana jest na terenie działek o łącznej powierzchni 11440 m2, natomiast łączna powierzchnia działek istniejącej stacji demontażu
i działek, na których zaplanowano rozbudowę stacji wyniesie 18100 m2.

Teren istniejącej stacji uzbrojony jest m.in. w sieć energetyczną, wodociągową oraz wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z bezodpływowymi zbiornikami. Powierzchnia istniejącej zabudowy wynosi ok. 500 m2, a powierzchnia utwardzona - ok. 3 530 m2. Po realizacji zamierzenia powierzchnia  zabudowy wynosić będzie ok. 1000 m2,
a powierzchnia utwardzona (place magazynowe, drogi, place manewrowe, ciągi komunikacyjne piesze) – 12 200 m2

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że dla terenu przedmiotowej inwestycji oraz terenów sąsiednich nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zakres zamierzenia obejmuje:

 • budowę hali o powierzchni ok. 500 m2 na działce nr 863, w której zlokalizowany zostanie sektor V (sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia

i części nadających się do ponownego użycia) i sektor VI (sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów);

 • wykonanie szczelnej nawierzchni w obrębie działki nr 866/4o powierzchni ok. 1740 m2
  z przeznaczeniem na: sektor II (sektor magazynowania przyjętych pojazdów), sektor V
  i parking dla klientów oraz budowę wewnętrznego systemu kanalizacji zbierającej wody opadowe lub roztopowe z tego terenu;
 • wykonanie szczelnej nawierzchni w obrębie działki nr 859 o powierzchni ok. 3700 m2
  z przeznaczeniem na: sektor V i sektor VI oraz budowę wewnętrznego systemu kanalizacji zbierającej wody opadowe lub roztopowe z tego terenu;
 • wykonanie na działkach 866/4 i 859 zadaszenia terenu przeznaczonego pod sektor V wyodrębniony poza halą planowaną na działce nr 863;
 • likwidację istniejącego na działce nr 863 zbiornika bezodpływowego i wykonanie w jego miejscu dodatkowego sektora VI;
 • budowę na działce nr 859 zbiornika bezodpływowego o pojemność ok. 560 m3,
 • montaż separatora substancji ropopochodnych;
 • ogrodzenie terenu przedsięwzięcia.

Planowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie posiadać zdolność przetwarzania łącznie ok. 2 500 Mg na rok odpadów o kodach (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów):

- 16 01 04*              -  zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy,

- 16 01 06          - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy
i innych niebezpiecznych elementów.

Wjazd na teren przedsięwzięcia jest zapewniony z drogi publicznej zlokalizowanej po zachodniej stronie działki 859.

Demontaż pojazdów prowadzony będzie ręcznie przy użyciu m. in. elektronarzędzi.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano rozbudowę obecnie funkcjonującej  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w której proces technologiczny demontażu pojazdów będzie odbywał się w specjalnie przygotowanych sektorach:

 • SEKTOR I (sektor przyjmowania pojazdów) - istniejący na działce nr 863 sektor I
  o powierzchni ok. 250 m2 zostanie zmniejszony do powierzchni ok. 150 m2, teren szczelny, wyposażony w system ujmowania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego. Sektor przyjmowania pojazdów wyposażony w wagę samochodową najazdową. Powierzchnia istniejącego na działce nr 863 sektora I zostanie zmniejszona z 250 m2 do ok. 150 m2.
 • SEKTOR II (sektor magazynowania przyjętych pojazdów) - istniejący na działce nr 863 sektor II o powierzchni ok. 900 m2 zostanie przeniesiony na działkę nr 866/4 i obejmie powierzchnię ok. 800 m2, teren będzie szczelny, wyposażony w system ujmowania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego.
 • SEKTOR III (sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów) oraz SEKTOR IV ( zlokalizowane są w istniejącym budynku stacji demontażu na powierzchni ok. 330 m2. Sektory te posiadają szczelną nawierzchnię wyposażoną w system, poprzez który odprowadzane są ścieki przemysłowe (wycieki płynów eksploatacyjnych) do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika bezodpływowego.
 • usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów wyposażony jest   w:
 • urządzenia do usuwania paliw i płynów eksploatacyjnych z pojazdów;
 • oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady:
  • odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne - spełniające wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
   z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),
  • pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe,
  • akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów,
  • usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową - pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych,
  • układy klimatyzacyjne,
  • katalizatory spalin,
  • filtry oleju,
  • zawierające materiały wybuchowe,
  • zawierające rtęć;
 • pojemnik na wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów - spełniający wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania
  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860);
 • sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków paliw i płynów eksploatacyjnych
  z tych pojazdów.
 • SEKTOR V (sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia (sektor V) - istniejący na działce nr 863 sektor V o powierzchni ok. 325 m2 zostanie przeniesiony na działkę o nr 866/4
  i 859/4 i obejmie powierzchnię ok. 2260 m2, z czego część zaplanowano wewnątrz planowanego budynku hali (na powierzchni ok. 300 m2), a część na zewnątrz na zadaszonej, szczelnej nawierzchni wyposażonej w system ujmowania wód opadowych
  i roztopowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do planowanego zbiornika bezodpływowego. Odpady magazynowane będą w sposób zabezpieczający przed ewentualnym uszkodzeniem,  wyciekami płynów na podłoże.
 • SEKTOR VI (sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów) – istniejący wewnątrz i na zewnątrz hali na działce nr 863 sektor VI o powierzchni ok. 1115 m2 będzie zlokalizowany tak jak dotychczas wewnątrz istniejącej hali oraz częściowo wewnątrz planowanej hali, a także na zewnątrz na działce nr 859/4 na powierzchni ok. 3700 m2 wyposażonej w system ujmowania wód opadowych i roztopowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, a następnie do planowanego zbiornika bezodpływowego Odpady magazynowane będą w boksach, kontenerach, beczkach lub innych pojemnikach. Zużyte opony magazynowane będą w wydzielonym miejscu, które zostanie wyposażone w urządzenia gaśnicze, w stosach zabezpieczonych przed osunięciem.

Posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia, jak również elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania, pozwalają na tym etapie, ocenić jego oddziaływanie na środowisko i określić warunki jego realizacji. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi więc konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji
o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-03-16
Data publikacji:
2022-03-16
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-17 14:09:39, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)