Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

Ikona statystyk

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
28-530 Skalbmierz,
ul. T.Kościuszki 1
tel 41 3529 085
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
www.skalbmierz.eu

1. Wymagane dokumenty

pisemny wniosek o wydanie zezwolenia-druk wniosku stanowi załącznik . Załączniki do wniosku:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
  4. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wys.17,00 zł lub pełnomocnictwo notarialne.

 

2. Opłaty

Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się przed jego wydaniem. W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty podstawowe roczne :

  • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa „A” – 525 zł
  • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % alkoholu do 18 % alkoholu „B” – 525 zł
  • Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu „C” – 2100 zł

 

3. Czas realizacji usługi

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

4. Informacje dodatkowe

  • Decyzja podejmowana jest na podstawie postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Opłata 17 zł za każde zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie dokonuje się w kasie Urzędu MiG lub na podane niżej konto bankowe Urzędu MiG :

          Bank Spółdzielczy Proszowice Oddział Skalbmierz

          43 8597 0001 00300300 0358 0002

 

5. Miejsce załatwiania sprawy

    Nr pokoju:  11

    Nr tel: 41 3529 085 wew. 221

    Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

 

6.Tryb odwoławczy

    Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie. 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2017-04-06
Data publikacji:
2017-04-06
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)