Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej –wpis, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, likwidacja działalności gospodarczej

Ikona statystyk

 

 

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
28-530 Skalbmierz,
ul. T.Kościuszki 1
tel 41 3529 085
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
www.skalbmierz.eu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2013 r. poz. 1342)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 r. Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)

Wymagane dokumenty

 

  • Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie  pisemnego  wniosku

 

Opłaty

Nie pobiera się.  

Czas realizacji usługi

1 dzień

  • Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
  • Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni (od dnia zaistnienia)informacji o zaprzestaniu        wykonywania działalności oraz o zmianach w CEIDG.
  • Zawieszenie lub wznowienie należy zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności      gospodarczej.

Miejsce załatwiania sprawy

Referat organizacyjny

  • Nr pokoju: 12
  • Nr tel: 41 3529 085 wew 231 lub 41 3505 231
  • Godziny pracy: Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

 

Tryb odwoławczy

 

  • nie przysługuje.

 

Uwagi

 

  • Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Procedurę podejmowania działalności rozpoczyna się od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej , którą prowadził urząd miasta i gminy) Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m.in. rejestracja do podatku VAT. Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać  powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie zajmować się nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stronie GUS lub skorzystać z Wyszukiwarki  kodów PKD na stronie EUGO. Strona Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiany we wpisie , złożenia informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej, bądź zawiadomienia o zaprzestaniu działalności gospodarczej można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej  www.ceidg.gov.pl   bądź na formularzu  wniosku    o wpis do CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy. Przy wypełnianiu wniosku o wpis  do CEIDG  należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji (załącznik :instrukcja pdf)

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2016-12-29
Data publikacji:
2016-12-29
Data ostatniej zmiany:
2022-10-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)