Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Świadczenia z pomocy społecznej : - zasiłek okresowy - zasiłek celowy -specjalny zasiłek celowy

Ikona statystyk

      

MIASTO I GMINA

SKALBMIERZ   

 

 

KARTA USŁUG NR 1

Świadczenia z pomocy społecznej :

- zasiłek okresowy

- zasiłek celowy

-specjalny zasiłek celowy

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawa prawna:

 

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017. poz 1778),

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019r.  poz. 1507 ze zm.) ,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2018r poz. 1358 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r poz.1358).

 

 

Wykaz potrzebnych

 dokumentów:

 

 1. Podanie o przyznanie zasiłku okresowego lub celowego lub specjalnego zasiłku celowego
 2. Zaświadczenie o dochodach netto ,brutto z wyszczególnieniem płaconych składek oraz podatku  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, odcinek emerytury, renty, alimentów, itp.)
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez zespół do spraw orzekania
  o stopniu niepełnosprawności
 4. Zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku występowania choroby oraz rachunki za poniesione koszty leczenia lub zakupu leków.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo  do świadczeń wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wyżej wymienione można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.

Dobór wymaganych dokumentów należy dostosować do indywidualnej sytuacji rodziny lub osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy.

Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach dotyczą dochodu otrzymanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

 

Opłaty:

Brak

Miejsce wykonania

usługi:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, ul. PL.M.C. Skłodowskiej 23, tel., 413529015

Godziny pracy : poniedziałek – piątek 7:15 – 15:15

Czas realizacji usługi:

 • 14 dni – wywiad środowiskowy
 • 30 dni – wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach za pośrednictwem MGOPS w czasie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Uwagi dodatkowe:

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ośrodka

Miejsce na notatki

 

Zasiłek okresowy : przysługuje w szczególności  ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek okresowy ustala się :
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu  w sytuacji określonej w ust. 4a nie częściej niż raz na dwa lata.

Zasiłek celowy : może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, a w szczególności : na pokrycie w części  lub w całości kosztów zakupu  żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych  remontów  mieszkania, kosztów pogrzebu.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie niespełniającej ustawowego kryterium dochodowego może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Kryteria dochodowe wynoszą:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej - 701,
 2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł.

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy i współudziału w przezwyciężeniu swojej trudne sytuacji  życiowej.

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. M. C. Skłodowskiej 23
28-530 Skalbmierz

Tel : 413529015

mgops_skalbmierz@op.pl

www.mgopsskalbmierz.naszops.pl

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data ostatniej zmiany:
2022-01-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)