Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr Or. 0050.435.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 13 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szcowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Skalbmierz

   

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  Or.0050. 435.2022

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  SKALBMIERZ

z  dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Skalbmierz

 

   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. z poz. 559 ze zmianami ) oraz § 5 i 6  zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego nr 84/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.  w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zarządzam, co następuje:

§ 1

 

    Powołuję Gminną Komisję do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie miasta i gminy Skalbmierz w następującym składzie:

  1. Zbigniew Kowalski – Przewodniczący Komisji – pracownik UMiG Skalbmierz ,
  2. Mirosław Skóra – Z-ca Przewodniczącego Komisji – pracownik UMiG Skalbmierz,
  3. Małgorzata Musiał - pracownik UMiG Skalbmierz,
  4. Marta Borek – członek Komisji – WODR Modliszewice,
  5. Jacek Mzyk – członek Komisji - Świętokrzyska Izba Rolnicza.

§ 2

 

  1. W przypadku nieobecności przedstawiciela WODR Modliszewice Pani Marty Borek w zastępstwie członkiem Komisji będzie Pan Sławomir Kociński pracownik WODR Modliszewice.
  2. W przypadku nieobecności przedstawiciela ŚIR Pana Jacka Mzyka w zastępstwie

członkiem Komisji będzie Pan Mirosław Fucia delegat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 

§ 3

 

Komisja Gminna szacuje szkody na podstawie przeprowadzonych wizji w terenie:

 

  • w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej,

 

     Komisja Gminna przeprowadza weryfikację na miejscu w zakresie prawdziwości danych.

 

Szczegółowe zadania Gminnej Komisji oraz wzory protokołów określa zarządzenie
nr   84/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2021r.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie. nr Or.0050.308a.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 23 czerwca 2021r.

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan (msagan)
Data wytworzenia:
2022-07-18
Data publikacji:
2022-07-18
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-05-30 12:37:58, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)