Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zarządzenie nr Or.0050.443.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 5 lipca 2022 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.252.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

Zarządzenie nr Or.0050.443.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

z dnia 5 lipca 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie nr Or.0050.252.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)- Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

 

W Rozdziale III §5 Regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych
o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 zł netto wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 1. Określoną w ust. 7 treść:

 

Do zadań sekretarza komisji, poza obowiązkami określonymi w ust. 3 należy w szczególności:

 1. sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności protokołu postepowania wraz z załącznikami,
 2. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z postepowaniem przez cały czas jego trwania,
 3. zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznianie jest obowiązkiem określonym w Pzp, w miejscu publiczniedostępnym w siedzibie zamawiającego oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego,
 4. postępowanie oraz korespondencja z Wykonawcami prowadzona jest na platformie E-Zamawiający, pod adresem: https://skalbmierz.ezamawiajacy.pl
 1. zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznienie jest obowiązkiem określonym w Pzp, w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

 

zastępuje się treścią:

 

 

Do zadań sekretarza komisji, poza obowiązkami określonymi w ust. 3 należy w szczególności:

 1. sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności protokołu postepowania wraz z załącznikami,
 2. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z postepowaniem przez cały czas jego trwania,
 1. zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznianie jest obowiązkiem określonym w Pzp, w miejscu publiczniedostępnym w siedzibie zamawiającego oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego,
 2. postępowanie oraz korespondencja z Wykonawcami prowadzona jest na platformie
  E-Zamawiający, pod adresem: https://skalbmierz.ezamawiajacy.pl lub przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl lub ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ portal oraz poczty elektronicznej.
 3. zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz ogłoszeń, których upublicznienie jest obowiązkiem określonym w Pzp, w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych lub przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

 

 

§ 2.

 

Pozostała zapisy w/w regulaminu pozostają bez zmian.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2022-07-08
Data publikacji:
2022-07-08
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 10:31:49, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)