Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz.”

Ikona statystyk

Informacja dla Wykonawców 1- zmiana załącznika 1a, 7, 8 do SWZ

Numer postępowania: IZP.271.4.2022

Skalbmierz, dnia 14.04.2022 r.

 

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Skalbmierz.”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

 

 • W załączniku nr 1a do SWZ- Wykaz osób do punktacji:

 

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji  związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub termomodernizacją   ………… budynku/budynków użyteczności publicznej

Nr uprawnień ……………………..

Doświadczenie zostało nabyte na następujących inwestycjach:

……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)

 1. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 2. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 3. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 4. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

 

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy realizacji co najmniej …….. inwestycji/ach związanej/ych z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg.

Nr uprawnień ……………………..

Doświadczenie zostało nabyte na następujących inwestycjach:

 1. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 2. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 3. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 4. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)

 

 

 • W załączniku nr 7 do SWZ- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

Zadanie 1-3

 

Kierownik robót

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nr uprawnień ……………………..

Kierownik robót

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr uprawnień ……………………….

Kierownik budowy

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji inwestycji  związanej z budową lub przebudową lub rozbudową lub termomodernizacją   ………… budynku/budynków

Nr uprawnień ……………………..

Doświadczenie zostało nabyte na następujących inwestycjach:

 1. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 2. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 3. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 4. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)
 5. ……………………………………………………….. (nazwa inwestycji)

 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

 

Zadanie….

 

Kierownik budowy

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tym przy realizacji co najmniej ….. inwestycji/ach związanej/ych
z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg.

 

Nr uprawnień ……………………..

 

 • W załączniku nr 8 do SWZ- Wykaz robót budowlanych

 

Zadanie 1-3:

………………………………………………………………………………………………………………

W ramach ww. robót wykonano:

Roboty budowlane związane budową lub przebudową lub rozbudową lub termomodernizacją budynku/budynków użyteczności publicznej o wartości ……………………………………….

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

Zadanie 1-3:

………………………………………………………………………………………………………………

W ramach ww. robót wykonano:

Roboty budowlane związane z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg o wartości ……………………………………….

 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Oferty do podmiotowego postępowania należy składać do dnia 22.04.2022r. do godz. 9:00, termin otwarcia ofert 22.04.2022r. o godzinie 11:00

Zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

 

Zgodnie z art. 284 ust.7 ustawy pzp, Zamawiający udostępnia zmianę treści załączników: nr 1a, 7, 8 do SWZ, aktualna treść załączników zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Katarzyna Pisarek
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2022-04-14
Data publikacji:
2022-04-14
Data ostatniej zmiany:
2022-04-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-29 14:36:08, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)