Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Decyzje o warunkach zabudowy

Ikona statystyk

Decyzje o  warunkach  zabudowy

 

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
28-530 Skalbmierz
ul. T. Kościuszki 1
tel. 41 3529 085
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
www.skalbmierz.eu

 

Podstawa prawna

 • Art. 4 ust.2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1 i 1a, art. 64 ust. 2 oraz art. 52 i  53 ust. 3-5, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać :
  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub  w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego  i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą :
   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
    a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;
   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
  3. określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.
 2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej lub zasadniczej (nie mylić z kserokopią) potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową, obejmująca min. 3-krotność szerokości frontu działki z każdej strony działki, celem sporządzenia analizy urbanistyczno – architektonicznej.
 3. Wypisy z ewidencji gruntów na działkę, której dotyczy wniosek oraz działki sąsiednie.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.
 5. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury.
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – oryginał  (jeśli jest wymagana).

Opłaty

 • od decyzji o warunkach zabudowy – 598,00 zł, bez względu na rodzaj inwestycji. Od opłaty zostaje zwolniona wyłącznie decyzja wydawana na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy, bez względu na rodzaj inwestycji.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17,00 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz lub  w kasie Urzędu (pokój nr 4).

Numer  rachunku bankowego,  na  który  należy  dokonywać  wpłaty  należnej  opłaty  skarbowej: 43 8597 0001 0030 0300 0358 0002

 

Czas realizacji usługi

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych.

Miejsce załatwiania sprawy

 • Nr pokoju: 10
 • Nr tel.: 41 3529 085 wew. 220
 • Godziny pracy: Poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15.

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach,
  Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2015-01-07
Data publikacji:
2015-01-07
Data ostatniej zmiany:
2020-10-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-19 07:54:29, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)