Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Podstawa prawna

 

 1. Art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 

Forma załatwienia sprawy

Decyzja

 

Dokumenty od wnioskodawcy

 1. Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na  kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą :

- określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;

- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

       c)  w przypadku lokalizacji składowiska odpadów :

            - docelową rzędną składowiska odpadów,

            - roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych

            odpadów,

            - sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

            - sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu  

            składowiskowego,

 1. określenie powierzchni sprzedaży w przypadku planowanej budowy obiektu

handlowego.

 

 1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej lub zasadniczej (nie mylić z kserokopią) potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową, obejmująca min. 3-krotność szerokości frontu działki z każdej strony działki, celem sporządzenia analizy urbanistyczno – architektonicznej.

 

 1. Wypisy z ewidencji gruntów na działkę, której dotyczy wniosek oraz działki sąsiednie.

 

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami.

 

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury.

 

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – oryginał.

 

Opłata skarbowa

- od decyzji o warunkach zabudowy – 598,00 zł, bez względu na rodzaj inwestycji. Od opłaty zostaje zwolniona wyłącznie decyzja wydawana na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy, bez względu na rodzaj inwestycji.

-  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo prokury – 17,00 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz lub w kasie Urzędu (pokój nr 4).

Numer  konta  na  który  należy  dokonywać  wpłaty  należnej  opłaty  skarbowej : 43 8597 0001 0030 0300 0358 0002.   

 

Termin załatwienia

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia wniosku.

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2015-01-07
Data publikacji:
2015-01-07
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 09:05:26, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)