Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
 3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
 9. projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane
 12. pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem)
 13. dowód wniesienia opłaty

 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
 4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej W przypadku, o którym mowa w pkt 4, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierz, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
   Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.Organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
  • nazwy gatunku drzewa
  • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
   nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa. |
   Z oględzin sporządza się protokół. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.Organ może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni
 8. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  • jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksucywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  • inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Opłaty: Decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł

Czas realizacji usługi:

30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

Nr pokoju: 3

Nr telefonu: 41 352 90 85 wew. 213

Godziny pracy: poniedziałek – piątek    715 – 1515

Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Uwagi:

 1. W czasie rozpatrywania wniosku dokonywane są oględziny drzew lub krzewów objętych wnioskiem.
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 3. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będącej własnością Gminy wydaje Starosta.
 4. Zezwolenie na usunięcia drzew lub krzewów na terenach stanowiących las wydaje Starosta.

 Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1     e-poczta:   sekretariat@skalbmierz.eu    www.skalbmierz.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Robert Kabat
Informację wprowadził:
ppietrzyk
Data wytworzenia:
2020-09-30
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-24 13:16:42, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)