Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE  Nr Or.0050.418.2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 63 ust. 1 i  ust. 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r.,  poz. 1428), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli z siedzibą w Topoli 259; 28-530 Skalbmierz.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 4. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wymienione w § 1 zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1 oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                      Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.418.2022

                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

                                                 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli  z siedzibą w Topoli 259, 28-530 Skalbmierz.

Organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Topoli  z siedzibą w Topoli 259, 28-530 Skalbmierz: Gmina Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1; 28-530 Skalbmierz.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r., poz. 1449) to jest:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole lub placówce;

2)ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora , a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu — przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7)nie była prawomocnie karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289);

11)w przypadku cudzoziemców — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5)ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

6)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289);

10) w przypadku cudzoziemców — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko

- datę i miejsce urodzenia

- obywatelstwo

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemców – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z  2021 r. poz. 672), lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31, ust. 1, pkt  4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z  2021 r., poz. 289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 2141 ze zm.) — dotyczy kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140, ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.);

15)oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16)oświadczenie, że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja  Reja w Topoli;

17)potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną administratora dla kandydatów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19, s. 1) stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, każda strona parafowana.

W przypadku przedkładania kopii dokumentów winny one posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

III. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli” w terminie do 22 kwietnia 2022 r. w godzinach pracy Urzędu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz  -  sekretariat pok. nr 8.

2. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci przystępujący do konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

5. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący wyznaczony przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

6. Przewodniczący komisji konkursowej ustali termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadomi na piśmie członków komisji i kandydatów nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

7. Dodatkowe informacje można uzyskać tel. 413529085 Agata Pietrzyk – Sekretarz Miasta i Gminy.

Skalbmierz, dnia 2022-04-08

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2022-04-08
Data publikacji:
2022-04-08
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-11-30 12:13:55, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)