Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Klauzula informacyjna

Ikona statystyk

Załącznik nr 3 do Regulaminu

funkcjonowania obsługi i eksploatacji

monitoringu na terenie

miasta i gminy Skalbmierz

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu

prowadzonego na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz z siedzibą mieszczącą się przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28 – 530 Skalbmierz, tel. 041 352 90 85 – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.
 1. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w ramach monitoringu stosowanego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania obrazu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, są niszczone (nadpisywane), z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami, bądź na zasadach określonych w § 5 ust. 6 Regulaminu monitoringu.
 3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, w szczególności świadczącym usługi teleinformatyczne i audytorskie, a także organom uprawnionym do przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności karnego i administracyjnego.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  3. na podstawie art. 18 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
   • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w okolicznościach wskazanych w art. 21 RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania:
  • prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, gdyż nie ma ono zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z rezygnacją ze wstępu na teren objęty monitoringiem.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
msagan
Data wytworzenia:
2020-12-15
Data publikacji:
2020-12-15
Data ostatniej zmiany:
2021-02-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-08 09:05:26, zmian dokonał(a): msagan

WCAG 2.0 (Level AA)