Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego

Ikona statystyk

Znak: IZP.6733.16.2022 dot. budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4kV napowietrznej w m. Boszczynek i Przybenice

Skalbmierz, dnia 10.05.2022 r.

Znak: IZP.6733.16.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy  Skalbmierz

 

Stosownie  do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy  Skalbmierz

zawiadamia,

że w dniu 10.05.2022 r. na wniosek złożony przez Gminę Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IZP.6733.16.2022 dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego nN 0,4 kV napowietrznej, na terenie inwestycji obejmującym części działek o numerze ewidencyjnym: 28, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 129, obręb Boszczynek, gmina Skalbmierz oraz części działek o numerze ewidencyjnym: 77/1, 77/3, 77/4, 105/1, 105/2, 106, 153, 155, 159, 163, obręb Przybenice, gmina Skalbmierz.

 Z treścią decyzji oraz  z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz,  pokój nr 10 w godz. 7.15 - 15.15  w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu: http://www.skalbmierz.eobip.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Boszczynek i Przybenice.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:
Ewelina Książek
Informację wprowadził:
Małgorzata Sagan
Data wytworzenia:
2022-06-11
Data publikacji:
2022-05-10
Data ostatniej zmiany:
2022-10-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-03-29 10:26:57, zmian dokonał(a): Małgorzata Sagan

WCAG 2.0 (Level AA)