Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz

Ikona statystyk

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr IV/33/03

 

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

 

z dnia 3 marca 2003 r.

 

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

 

            Na podstawie art. 3 ust.1, art.18 ust.2, pkt 1 i art.1 i art.22 ustawy z dnia        8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), uchwala się , co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Statut Gminy Skalbmierz w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXI/157/01  Rady Miejskiej w Skalbmierzu 29 czerwca 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy .

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

 

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Liczne nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym na przestrzeni ostatnich

lat powodują konieczność wprowadzenia w dotychczasowym Statucie Gminy zmian.

Można tego dokonać poprzez:

  l) nowelizację dotychczasowego statutu polegającą na:

           - uchyleniu niektórych jego przepisów,

           - zastąpieniu niektórych przepisów przepisami "o innej treści lub 

             brzmieniu”

          - dodaniu nowych przepisów.

 2) przyjęcie nowego Statutu w całości i uchylenie poprzedniego.      

     Mając na uwadze powyższe zasady w kontekście konieczności    wprowadzenia w dotychczasowym Statucie bardzo licznych zmian, które spowodowałyby naruszenie jego konstrukcji, spójności , a nade wszystko czytelności , postanowiono opracować projekt nowego Statutu.

     W projekcie nowego Statutu Gminy uwzględnione zostały czynniki:

l)  w płaszczyźnie merytorycznej - kolejne nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym, w tym ta ostatnia zawarta w ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta (Dz.U.Nr 113,  poz. 984);

2) w płaszczyźnie formalnej - zasady techniki prawodawczej zawarte w     rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w   sprawie " Zasad techniki prawodawczej " (Dz.U. Nr 100, poz.910).Istota zmian merytorycznych polega przede wszystkim na zastąpieniu     kolegialnego organu wykonawczego Gminy organem jednoosobowym -    "Burmistrzem”, w związku z tym , pojawia się w Gminie nowa forma aktów jakimi są zarządzenia Burmistrza ,odmiennie kształtują się relacje między organem stanowiącym, a wykonawczym, czy też zasady organizacji Urzędu  Miasta i Gminy. Istota zmian w płaszczyźnie formalnej, to poddanie procesu tworzenia prawa miejscowego (a więc i Statutu Gminy) sformalizowanym zasadom "Zasad techniki prawodawczej" uchwalonych przez Prezesa Rady Ministrów. Skoro Statut Gminy jest uchwalany przez Radę na podstawie i w granicach wyraźnego upoważnienia ustawowego - to w systemie źródeł prawa, stanowi on akt wykonawczy do ustawy. To zaś oznacza obowiązek stosowania przy uchwalaniu statutu przede wszystkim działu V  "Zasad techniki prawodawczej".

Statut Gminy ma charakter aktu prawnego pochodnego i zarazem komplementarnego względem ustawy o samorządzie gminnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r. OSNAP 2001/13/24/. W konsekwencji Statut Gminy:

- nie powinien powtarzać zapisów ustawy o samorządzie gminnym,

- nie może zawierać postanowień sprzecznych z przepisami ustawy o

   samorządzie gminnym,

- postanowienia Statutu nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny

   z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw zawierających zadania dla samorządów gminnych,

- winien realizować wszystkie delegacje zawarte w ustawie o samorządzie

   gminnym i innych ustawach.

Zatem zakres uregulowań w projekcie nowego "statutu gminy obejmuje:

  l) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz zanoszenia jednostek

      pomocniczych (art.5 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym),

  2) zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich (art.11 h ust.5),

  3) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (art.l8a ust.5),  

  4) organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy (art.22.ust.1),

  5) zasady tworzenia klubów radnych (art.23 ust.2),

  6) zasady uczestniczenia w pracach Rady przewodniczących organu 

       wykonawczego jednostki pomocniczej (art.37a),

  7) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy (art.51 ust.3),

  8) stanowiska pracy na których można zatrudniać pracowników na podstawie mianowania (art.2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

  9) zasady oceny okresowej pracowników mianowanych (art.17 ustawy o pracownikach samorządowych).

Istnieje także zakres spraw informacyjnych, których umieszczenie

      w statucie jest konieczne. Są to chociażby :

   l) postanowienia ogólne - charakteryzujące Gminę,

   2) sposób składania oświadczeń woli - dla bezpieczeństwa obrotu prawnego,

   3) szczegółowe uregulowania dotyczące pierwszej sesji,

   4) relacje pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym Gminy.

 

 

 

 

Skalbmierz, styczeń 2003 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-17
Data ostatniej zmiany:
2018-05-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-11-20 13:35:17, zmian dokonał(a): ppietrzyk

WCAG 2.0 (Level AA)